Svaga bedömningar av elevers behov av svenska som andraspråk

Vi har granskat undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9. I granskningen ingår 30 skolor.

Granskningen visar att

  • majoriteten av rektorerna gör ofullständiga bedömningar av elevernas behov. Till exempel genom att låta tidigare bedömningar styra, trots att elevernas behov av ämnet kan ha ändrats. Rektorerna uppmärksammar inte alla elever som kan vara i behov av ämnet.
  • på flertalet skolor finns svagheter i rektors ledning och utveckling av ämnet.
  • flera skolor har hög kvalitet i undervisningen men på mer än hälften behöver undervisningen utvecklas. Svagheterna rör främst att undervisningen inte utgår från ett andraspråksperspektiv.

En anledning till att granskningen genomförts är att resultaten i svenska som andraspråk är låga och att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. En stor del av undervisningen genomförs av obehöriga lärare och i riskbilden finns även tidigare studier som pekar på problem kring bedömningen av vilka elever som ska läsa ämnet.

Skolinspektionens granskning visar att på majoriteten av skolorna görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk när eleverna börjar i årskurs sju. Elever som tidigare inte uppmärksammats eller som inte längre behöver undervisning i ämnet, riskerar därmed att läsa fel ämne.

– I vissa fall har detta lett till att svenska som andraspråk inte alls ges på skolan trots att skolan har många elever som troligtvis kan vara i behov av ämnet, säger Hans-Göran Arvidsson, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att rektorn på flertalet skolor behöver stärka ledning och utveckling av ämnet. Inte minst behöver rektorerna ta reda på varför resultaten ser ut som de gör. Särskilt viktigt är att resultaten kopplas till hur undervisningen organiseras och bedrivs. Granskningen har också visat att rektorer inte tillräckligt uppmärksammar och analyserar skillnader mellan flickor och pojkars resultat.

– Det finns sedan tidigare flera signaler om kvalitetsproblem i svenska som andra-språk. Även denna granskning visar på att elevers behov av ämnet riskerar att missas och att låga kunskapsresultat i ämnet inte uppmärksammas tillräckligt. Vi har samtidigt sett flera exempel på bra undervisning vilket är positivt. Det som dock behöver stärkas betydligt i undervisningen är ett tydligt andraspråksperspektiv, säger Hans-Göran Arvidsson.

Här kan du läsa rapporten

För mer information

Hans-Göran Arvidsson, utredare och projektledare för granskningen 08-586 086 13
Presstjänsten: 08-586 080 60