Skolbibliotek

Dessa elever ska ha tillgång till skolbibliotek

Eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för de fristående skolorna.

Skolinspektionens krav på skolbibliotek

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek som används i undervisningen:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del i elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för utbildningen.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informations-teknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
  4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande och utveckling.