Vuxenutbildning

De tio bedömningspunkter där flest kommuner hade brister  presenteras nedan. Procentsatsen anger andel kommuner med brister av antal bedömda kommuner.

 • En aktuell kvalitetsredovisning finns och innehållet i denna motsvarar förordningens krav. (84 procent)
 • Vuxenutbildningen har en likabehandlingsplan samt system och rutiner för arbetet mot hot och kränkande behandling. (73 procent)
 • Vuxenutbildningen har systematisk uppföljning och analys av de samlade betygsresultaten och kunskapsresultaten i förhållande till läroplanens mål att stäva mot. (63 procent)
 • Vuxenutbildningen har ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete. (52 procent)
 • Vuxenutbildning erbjuds enligt författningarna. (51 procent)
 • Kvalitetssäkringens resultat ligger till grund för beslut om organisation, resursfördelning, val av arbetssätt och andra åtgärder. (49 procent)
 • Individuella studieplaner används för att skapa delaktighet och ansvarstagande. (45 procent)
 • Vuxenutbildningen arbetar för att ge de studerande ett successivt allt större inflytande över det egna lärandet. (40 procent)
 • Betyg och intyg utfärdas enligt förordningarna. (38 procent)
 • Kvalitetsarbetet används för att förbättra de studerandes resultat. (37 procent)

Ta del av sammanställningen över samtliga bedömningspunkter (PDF-fil, öppnas i nytt fönster).

För ett fåtal kommuner har tillsynen genomförts inom en ny tillsynsmodell. Därmed är inte statistiken för dessa kommuner jämförbar med övriga. Dessa kommuner redovisas i stället tillsammans med statistiken för 2009.  Brist är här beteckningen för både bedömningsvärdet brist (skolan uppfyller inte författningarnas krav) eller förbättringsområde (det finns brister i kvaliteten).

Viktigt att tänka på

 • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2008. Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
 • För att kunna generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats krävs att urvalet av skolor och verksamheter skett slumpmässigt. Tillsynen sker inte slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av tillsynen 2008 till alla landets skolor och verksamheter.
 • Andelen i procent är beräknad utifrån antal skolor och verksamheter som bedömts för respektive bedömningspunkt. Vissa bedömningspunkter har inte gått att eller varit relevanta att bedöma för alla skolor.
 • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tillsynen. Dessa brister ska skolorna åtgärda. Statistiken beskriver alltså inte hur det ser ut i kommunerna och skolorna idag.