Skolenkäten HT 2018

Totalt ingick i denna omgång 1 580 grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 75 kommuner och 181 utbildningsföretag.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Delar av resultatet redovisas även i Skolverkets informationstjänst "Välja Skola".

Ta del av resultatet

Resultatet finns sammanställt i sin helhet i en totalrapport. Resultatrapporter för enskilda skolor, kommuner och skolföretag kan laddas ner här:

Skolverkets statistik

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format, filerna hittar du i menyn här till höger.

Nyheter i resultatrapporterna:

  • Skillnader avseende resultat från tidigare enkätomgångar på både skol- och huvudmannanivå redovisas.
  • Könsskillnader redovisas både på huvudmannanivå för både elever och pedagogisk personal. För elever redovisas de även på skolenhetsnivå.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten. Antalet
svar och svarsfrekvenser redovisas i totalrapporten.

Här gjordes enkäten

Alla skolor deltar i Skolenkäten med en frekvens på vartannat år. Varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarat och kommer att besvara Skolenkäten HT 2018-VT 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20