Många lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskolan

I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten. Men bilden kompletteras med fler iakttagelser som är viktiga att arbeta vidare med i höst. Vi har bland annat sett att vissa elevgrupper är särskilt sårbara vid distansundervisning. Det finns även svårigheter kopplade till att kunna genomföra arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet.

Även om gymnasieskolorna nu återigen kan bedriva undervisning i skolans lokaler finns det viktiga lärdomar vi kan dra av rektorernas upplevelser. Det är viktigt att det finns en uthållighet och en rimlig arbetssituation för såväl elever, lärare och skolledare när undervisningen återgår till skolans lokaler. Detta både i det fortsatta arbetet med ordinarie undervisning och om gymnasieskolorna på grund av covid-19-pandemins utveckling skulle behöva återgå till distansundervisning under hösten.

Vad de förändrade arbetssätten kommer att betyda för elevernas kunskapsutveckling, betyg och deras möjligheter till stöd och stimulans kan vi se först på längre sikt.

Genom att sprida våra iakttagelser i denna rapport hoppas vi bidra med ett viktigt underlag för lokala och nationella beslutsfattare i arbetet. Både med att utveckla den ordinarie undervisningen och att skapa en god beredskap för de fall gymnasieskolans undervisning återigen behöver ske på distans.

Rapport: Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19