Förskolan

Regeringsuppdrag

Regeringen gav Skolinspektionen 15 miljoner kronor extra per år för att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse ur olika aspekter. Satsningen gjordes under åren 2015-2017. En samlad analys av resultaten från de olika delprojekten presenteras en gång per år i en rapport till regeringen. 
Delrapport I, 2016, (PDF-fil, nytt fönster)
Delrapport II, 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Slutrapport 2018 (PDF-fil, nytt fönster)

Granskningsområden

De granskningar som ingått i satsningen utgår från olika nivåer i styrkedjan:

  • Ledning och styrning – både på huvudmanna- och förskolechefsnivå
  • Pedagogisk kvalitet – det som sker i den dagliga verksamheten och undervisningen i förskolan

Alla granskningar

Stor enkät

Skolinspektionen har också gjort en enkät till pedagogisk personal och föräldrar med barn i förskolan. Frågorna till föräldrar handlade bland annat om trivsel, trygghet och omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns inflytande, utveckling och lärande, samt vårdnadshavares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn. Frågorna till pedagogisk personal handlade om förskolans ledning, kompetensutveckling och arbetet inom olika lärandeområden.
Förskoleenkäten

Hjälp att utvärdera din verksamhet

Kolla din förskola (extern länk, nytt fönster) - ett enkelt, interaktivt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att verktyget ska ge underlag för diskussion om förskolans verksamhet, och kunna användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.

Fördjupande seminarium om det pedagogiska uppdraget

Det förtydligade pedagogiska uppdraget 2012 (YouTube) - en inspelning av ett webbaserat seminarium om förskolans uppdrag att lägga grunden till det livslånga lärandet.

Skolinspektionens ställningstaganden

Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation.

Förskola inom fyra månader - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om att barn ska få en plats i förskola inom fyra månader efter att vårdnadshavarna anmält önskemål om förskoleplats till kommunen.

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav för rektorer och förskolechefer, i samband med myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.