Start

Förskolan

Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Skolinspektionen 15 miljoner extra per år för förskolesatsningen. Satsningen görs under åren 2015-2017. En samlad analys av resultaten från de olika delprojekten presenteras en gång per år i en rapport till regeringen. Hittills har myndigheten lämnat två rapporter:
Delrapport 1: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Delrapport 2: Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (PDF-fil, nytt fönster)

Delprojekt

De olika delprojekten ska tillsammans bidra till att alla förskolor erbjuder en god pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen, att barnen vistas i en trygg miljö och att de får en god omsorg. Resultaten kommer också att användas för att bygga ut det vägledande materialet på myndighetens webbplats Skolinspektionen.se.
De delprojekt som ingår i satsningen kan delas in i två områden:

  • Ledning och styrning – både på huvudmanna- och förskolechefsnivå
  • Pedagogisk kvalitet – utveckling och lärande, trygghet, omsorg och miljö

Alla delprojekt

Stor enkät

Skolinspektionen gör också en enkät till pedagogisk personal och föräldrar med barn i förskolan. Frågorna till föräldrar handlar bland annat om trivsel, trygghet och omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns inflytande, utveckling och lärande, samt vårdnadshavares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn. Frågorna till pedagogisk personal handlar också om förskolans ledning, kompetensutveckling och arbetet inom olika lärandeområden.
Förskoleenkäten

Vägledning för förskolan

Utöver de delprojekt som ingår i regeringsuppdraget har Skolinspektionen även annat vägledande material, som riktar sig till dig som är verksam inom förskolan.

Hjälp att utvärdera din verksamhet

Kolla din förskola (extern länk, nytt fönster) - ett enkelt, interaktivt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att verktyget ska ge underlag för diskussion om förskolans verksamhet, och kunna användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.

Fördjupande seminarium om det pedagogiska uppdraget

Det förtydligade pedagogiska uppdraget 2012 (extern länk, nytt fönster) - en inspelning av ett webbaserat seminarium om förskolans uppdrag att lägga grunden till det livslånga lärandet.

Skolinspektionens ställningstaganden

Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation.

Förskola inom fyra månader - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om att barn ska få en plats i förskola inom fyra månader efter att vårdnadshavarna anmält önskemål om förskoleplats till kommunen.

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer - ett informationsblad om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav för rektorer och förskolechefer, i samband med myndighetens tillsyn och tillståndsprövning. Här finns även en redovisning av Skolinspektionens ställningstaganden inom området: