Elevprognos

En elevprognos ska visa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Det redovisade antalet elever ligger till grund för verksamhetens budget och det är därför viktigt att den som ansöker kan visa att det finns ett riktat intresse från relevant målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade utbildningen och skolenheten.

Intresset för en specifik utbildning, skola och huvudman

Ett riktat intresse förutsätter att den som svarar på undersökningen vet vem som frågar och vilken utbildning och skola det handlar om. Elev och/eller vårdnadshavare behöver därför, innan de svarar på frågorna, få information om huvudmannen, skolan och den planerade utbildningen.

Det behöver även framgå var utbildningen och skolan är tänkt att etableras, att det är en fristående skola och vilken utbildning som avses, det vill säga förskoleklass eller grundskolans årskurser, eller när det gäller gymnasieskolan, vilket program och inriktning.

Det är också viktigt att den som ansöker om att starta eller utöka en fristående skola i ansökan beskriver hur intresseundersökningen har genomförts. Om till exempel undersökningen har gjorts genom ett slumpmässigt urval av målgruppen och sökanden utifrån svaren vill göra en generalisering ska detta framgå av ansökan.

Flera skäl till avslag

Skolinspektionen har när det gäller elevprognosen avslagit ansökningar av flera anledningar. Det kan till exempel handla om att den som tillfrågats i intresseundersökningen inte getts relevant information om den tänkta huvudmannen och utbildningen innan de fått svara.

Ett annat exempel kan vara att den som ansökt om att starta en gymnasieutbildning har undersökt intresset för ett nationellt program men inte för den sökta inriktningen på programmet, det vill säga intresset för ekonomiprogrammet har undersökts, men inte intresset för inriktningen ekonomi eller juridik. Skolinspektionen vill här framhålla att intresse ska visas för skolenhet och utbildning, därmed krävs att det framgår vilket nationellt program med inriktning som avses i intresseundersökningen.

När det gäller grundskola kan det istället handla om att resultatet av intresseundersökningen inte redovisats för respektive årskurs eller åldersgrupp.

Andra anledningar kan vara att man inte har frågat tillräckligt många elever/vårdnadshavare för att kunna dra generella slutsatser av undersökningen, att urvalet inte varit slumpmässigt, att eleverna kunnat ange intresse för flera olika gymnasieutbildningar i en och samma undersökning eller att man hänvisar till generella uppgifter avseende kommunens befolkningsprognoser och/eller branschens behov. Skolinspektionen gör bedömningen att sådana generella uppgifter inte kan visa ett riktat intresse till en viss utbildning och skolenhet.

Läs mer

Ansöka om att starta fristående skola