Om Skolenkäten

Skolenkäten går ut en gång per termin. Under ett år besvarar vanligtvis cirka 330 000 personer på hälften av landets skolor Skolenkäten.

Skolenkäten besvaras av:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
  • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet (observera att pedagoger inom förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola eller gymnasiesärskola ej deltar).

Underlag inför granskningen av skolorna

Genom Skolenkäten efterfrågar vi elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten. Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser och attityder som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan. Enkäten, som finns i olika versioner beroende på respondentgrupp, handlar i huvudsak om:

  • Undervisning och lärande
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden och inflytande
  • Trygghet och studiero

Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.

Här kan du ta del av resultatet för alla skolor

Cirka två månader efter att Skolenkäten har genomförts presenteras resultatet för alla skolor, kommuner och skolföretag på SIRIS (Skolverkets webbaserade statistikverktyg). Här kan du också ta del av tidigare genomförda enkätomgångar:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet finns även sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman på vår webbplats. Här publicerar vi även övergripande analyser baserat på resultatet:
Statistik om Skolenkäten

Underlag vid val av skola

Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Här finns denna webbplats:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)