Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på en kategori för att få upp frågorna och svaren.

Se alla kategorier

Skolenkäten

Svar

Skolenkäten riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolans år 2 Här ingår även elever som går sitt andra år på på något av introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Elevenkäten finns översatt till arabiska, dari, engelska och somaliska.

Svar

Resultatet blir klart några månader efter att enkäten har stängt. Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten.

Resultat för kommuner, företag, skolor och svarsgrupper
Skolverkets statistiksöktjänst

Resultatet från Skolenkäten

Svar

Föräldrar kan besvara enkäten på: Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska) och دری (Dari).

Elever kan besvara enkäten på: Svenska, العربية (Arabiska), English (Engelska), Soomaali (Somaliska), Dari (دری) och Deutsch (Tyska).

Skolpersonal kan besvara enkäten på: Svenska och Engelska

Språken har valts ut med tanke på språkets utbredning i Sverige och  förekomsten bland nyanlända personer. Den enkät som riktar sig till föräldrar har prioriterats i översättningarna.

Svar

Med pedagogisk personal avses i denna undersökning den personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Enkäten ska besvaras av samtlig pedagogisk personal i samtliga grund- och gymnasieskolor som ingår i enkätomgången, det vill säga även skolor utan årskurs 5, årskurs 8 eller gymnasiets år 2. Pedagogisk personal som arbetar på flera skolenhet som ingår i enkätomgången ska besvara en enkät per skolenhet.

Det är ytterst rektor som bedömer vilken personal som uppfyller ovanstående kriterier på skolan. Om man t.ex. arbetar halvtid som lärare i grundskolan och halvtid i förskoleklass så kan man ändå svara.

Svar

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av den pedagogiska personalens upplevelse av skolenhetens verksamhet. Den pedagogiska personalen behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.

Svar

Följande gäller för Skolenkäten som genomförts till och med 2021

För att ge en så bra bild som möjligt av varje frågeområde finns två till tre påståenden per område. Dessa påståenden utgör tillsammans ett gemensamt mått för frågeområdet, ett så kallat index. Beräkningen av ett index går till så att de olika svarsalternativen på de olika frågorna ges ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar.

I Skolenkäten sker denna beräkning på följande sätt:

Svarsalternativ Värde
Stämmer helt och hållet 10
Stämmer ganska bra 6,67
Stämmer ganska dåligt 3,33
Stämmer inte alls 0
Vet ej Exkluderas från beräkningen


Har man till exempel svarat stämmer helt och hållet på den första frågan, stämmer ganska dåligt på den andra frågan och stämmer ganska bra på den tredje frågan i ett index får man följande värde: 10+3,33+6,67=20. Detta värde delas sedan på antalet svar, vilket här ger ett indexvärde på 20/3=6,67.

För att kunna ge en så bra bild som möjligt av frågeområdet man vill mäta är det bra att ha frågor som är både positivt och negativt formulerade. Fördelar med detta är att man kan belysa det man vill mäta ur flera olika vinklar samtidigt som respondenten måste reflektera över varje påstående. I beräkningen av indexvärdet ges svarsalternativen för negativa påståenden omvänt värde för att på så sätt gå i linje med de övriga påståendena.

Svar

Skolinspektionen har begränsat redovisningen av resultaten för att säkra enskilda individers anonymitet och resultatets tillförlitlighet:

  • Indexvärden redovisas inte på skolnivå om uppgifterna baseras på under fem svarande.
  • Minst fem svar krävs för att resultatet ska redovisas. Lägsta svarsfrekvens för att resultatet för elever och pedagogisk personal ska redovisas var 65 procent fram till och med 2020. När det gäller vårdnadshavare krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas. 
  • Tabeller med resultat för enskilda påståenden redovisas ej om antal svarande är lägre än 20. Om antalet svar är 10-19 så redovisas istället medelvärdet för ett påstående.
  • Antal och andel svarande för ett enskilt svarsalternativ redovisas inte om uppgifterna baseras på under fem svarande. Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svarande redovisas inte heller det svarsalternativ som har näst lägst antal svarande. Dessa resultat redovisas istället på följande sätt: *= 1-9 svarande, ** = 10-19 svarande, *** = 20 svarande eller fler. Svarsalternativ med 0 antal svarande redovisas alltid.

Svar

Skolenkäten riktas till följande grupper:

Elever

Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och gymnasiets år 2.

Pedagogisk personal

Pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskola eller gymnasieskola.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Information om Skolenkäten ska distribueras till samtliga vårdnadshavare i aktuell skolenhet och skolform. Enkäten ska sedan besvaras en gång per barn. Det är vårdnadshavarna själva som bestämmer om de vill besvara enkäten tillsammans eller om endast en av dem besvarar enkäten.

Svar

Ja, samtliga grund, grundsär- och gymnasieskolor (även fritidshem och förskoleklasser) i Sverige ska delta i Skolenkäten. Skolenheter som ska delta i enkätomgången behöver genomföra en registrering inför Skolenkäten så att berörda målgrupper ges möjlighet att ge sin bild av skolan (se 26 kap 7 § skollagen om uppgiftsskyldighet). Det är frivilligt för respondenterna att besvara Skolenkäten.   

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Frågorna och svaren rör grundskolan, om inte något annat anges.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss