Skolbibliotek

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla, framför allt när det gäller läsande, men också för att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning, digital kompetens och källkritik.

I tidigare kvalitetsgranskningar, där skolbiblioteken ingått som en del, har Skolinspektionen sett att skolbiblioteken inte i tillräcklig utsträckning används som en pedagogiska resurs. Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning där vi granskar om och hur skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att främja elevers lärande.

Användningen av skolbibliotek har brister

I vår tillsyn ser vi att skolbibliotek saknas helt på vissa skolor. På andra skolor är tillgängligheten till skolbibliotek begränsad genom till exempel öppettider och bemanning. Vi ser också att det finns brister i hur skolbiblioteket används och integreras i undervisningen.

Det kan leda till att elever inte får tillgång till texter, litteratur, databaser med mera som är anpassade till deras ålder, behov och kunskaper. Om skolbiblioteken inte har skolbibliotekarier med tillräcklig kompetens finns även en risk för att elever inte får tillräcklig kunskap i källkritik och digital kompetens.

Granskningens frågeställningar

Granskningen kommer att undersöka om och hur skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att främja elevers lärande.

Granskningen ska besvara följande frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning tar rektor ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare?
  2. I vilken utsträckning använder skolan skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten?

Så görs granskningen

Granskningen avser grundskolans mellanstadieår och omfattar ett tjugotal skolor med skolbibliotek hos både kommunala och enskilda huvudmän.

I granskningen ingår intervjuer med elever, lärare, skolbibliotekarier och rektorer. Besök på skolbibliotek och dokumentstudier ingår också i granskningen. I juni 2018 ska resultaten från granskningen publiceras.

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas bidra till en utveckling av skolbiblioteken hos både de granskade skolorna där Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden, och hos övriga skolor. Det kan ske genom att öka kunskapen hos huvudmän, rektorer och personal om hur skolbiblioteken kan fungera på ett positivt och integrerat sätt i den pedagogiska verksamheten. Det mer övergripande målet är att skolbibliotekens verksamhet generellt ska förbättras i landets skolor.