Till huvudinnehåll
Vuxna har möte tillsammans
Publicerad: 9 juni 2021

Kvalitetssäkringen av skolors läromedel behöver utvecklas

Läromedel är en viktig del av undervisningen. Men idag finns ingen reglering av vilka läromedel skolorna ska använda. Skolinspektionen har därför tittat närmare på hur lärare, i de samhällsorienterande ämnena i årskurserna 7-9, kvalitetssäkrar läromedel och främst hur rektorer leder detta arbete.

Skolinspektionens rapport visar att det skiljer sig i hur lärare kvalitetssäkrar och väljer läromedel, även inom en och samma skola. Rektorerna tar inte heller alltid ett övergripande ansvar. Även de ekonomiska resurserna varierade mellan skolorna, där vissa kan köpa in efter behov medan andra är begränsade av ekonomi. I slutänden finns en risk för att elever inte möter en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Många lärare har ett välfungerande arbete i sin kvalitetsgranskning, men Skolinspektionen bedömer ändå att majoriteten av skolorna som granskats behöver utveckla sitt övergripande arbete med läromedel. Lärarna på nästan alla skolorna kontrollerar att läromedlen överensstämmer med kursplanerna. Men arbetet för att säkra värdegrundsperspektiv och forskning är inte lika tydligt. Detta är något som rektor behöver ge alla lärare tid och förutsättningar för.

Lärare litar även ofta på att förlagsproducerade läromedel redan är kvalitetssäkrade. Samtidigt är läromedelsmarknaden idag omfattande. Många aktörer, inte bara traditionella läromedelsproducenter utan även intresseorganisationer och företag, tillhandahåller undervisningsmaterial. Detta gör valen av läromedel tidskrävande.

I rapporten framgår att rektorerna i praktiken sällan är involverade i lärarnas val av läromedel, utan att de ofta bara anger de ekonomiska ramarna. Istället är det lärarna som väljer läromedel, tillsammans eller på egen hand. Lärare som intervjuats i granskningen upplever inte detta som ett problem. En konsekvens av en mindre aktiv styrning kan dock vara att kvalitetssäkringen av läromedel blir personberoende och därmed av varierande kvalitet.

I dag råder brist på behöriga lärare i vissa ämnen och den bristen kommer säkerligen att bli större i framtiden. Det innebär att kvalitetssäkring och val av läromedel kan behöva utföras av personer utan en lärarutbildning, vilket i sin tur kan innebära ytterligare en risk för att likvärdigheten minskar mellan skolorna. Dessutom visar studier att lärarbehörigheten ofta är lägre på skolor som har många elever med stora behov.

Läs mer och ta del av rapporten här

Kvalitetssäkring och val av läromedel

 

Publikation
Granskningsrapport
Grundskola
Kvalitetsarbete
Läromedel
Samhällskunskap