Till huvudinnehåll
barn utflykt förskola

Arbetsplatsförlagt lärande på Barn och fritid inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Skolinspektionen genomför en tillsyn för att utreda det arbetsplatsförlagda lärandet på barn och fritid inom kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå.

Skolinspektionen ska kontrollera om huvudmän med beviljade statsbidrag för regionalt yrkesvux anordnar arbetsplatsförlagt lärande (apl) enligt gällande författningar. I tillsynen ingår även att utreda om huvudmannen skaffar platser för arbetsplatsförlagt lärande, att rektorn fattar beslut om hela eller delar av kurserna förläggs till en arbetsplats samt att varje elev ges apl med en omfattning om minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen.

Det här granskar vi

Tillsynens syfte är att granska om huvudmän med beviljade statsbidrag för regionalt yrkesvux anordnar apl enligt gällande författningar.

För att uppfylla tillsynens syfte ska följande bedömningsgrunder utredas:

  1. Huvudmannen skaffar platser för arbetsplatsförlagt lärande.
  2. Om hela eller delar av kurserna förläggs till en arbetsplats ska rektorn fatta beslut om detta.
  3. Varje elev ges apl med en omfattning om minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen.
  4. För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen.
  5. För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd.

Så här görs granskningen

Besök kommer att genomföras hos verksamheter som andordnar utbildning med yrkespaket barn och fritid, barnskötare – elevassistent bas, och som ges som sammanhållna yrkesutbildningar inom statsbidraget regionalt yrkesvux. Besöken kommer att genomföras under våren/hösten 2024. Tillsynens mål är att omfatta totalt 30 kommuner. I tillsynen ingår intervjuer med elever, lärare, rektor och företrädare hos de utvalda kommunerna. Vi inhämtar också information genom dokumentstudier.

I tillsynen bedöms kommunernas arbete i förhållande till den reglering som finns. Vid sidan av beslut till de granskade kommunerna kommer även en övergripande rapport publiceras under våren 2025.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024