Till huvudinnehåll

Kvaliteten i engelskspråkig undervisning när den ges i andra ämnen än språk

Skolinspektionen genomför en granskning av kvaliteten i engelskspråkig undervisning när den ges i andra ämnen än språk. Granskningen omfattar grundskolans årskurser 7-9.

Grundskolor måste ha tillstånd från Skolinspektionen för att få anordna delar av undervisningen på engelska. Skolor som fått ett sådant tillstånd är undantagna från kravet att lärare som bedriver undervisningen ska ha svensk lärarlegitimation och de får, om vissa krav är uppfyllda, tillsvidareanställa lärare med utländsk lärarexamen som saknar svensk legitimation.

Det finns inte någon helt entydig bild av kvaliteten på den engelskspråkiga undervisningen som bedrivs på svenska grundskolor eller av vilken effekt den har för elevernas ämnes- eller språkkunskaper. Forskning och studier som finns har främst undersökt språk- och ämnesintegrerad utbildning (CLIL) där engelska används som undervisningsspråk på gymnasieskolor i Sverige. Skolinspektionen har inte tidigare granskat kvaliteten i undervisningen när delar av undervisningen anordnas på engelska. När undervisning inte håller en god kvalitet ges eleverna sämre möjlighet till kunskapsutveckling. Bristfälliga ämnes- eller språkkunskaper kan resultera i att elever får svårare att lyckas i sina fortsatta studier.

Syfte och frågeställningar               

Den tematiska kvalitetsgranskningen avser kvaliteten i den engelskspråkiga undervisningen när den ges i andra ämnen än språk.

Syftet är att granska om undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla såväl språk- som ämneskunskaper i aktuellt ämne på både svenska och engelska. För att uppfylla granskningens syfte ska följande frågeställningar besvaras:

  1. I vilken utsträckning ger undervisningen eleverna förutsättningar att utveckla både språk- och ämneskunskaper i såväl svenska som engelska?
  2. I vilken utsträckning arbetar rektor för att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla språk- och ämneskunskaper i såväl svenska som engelska?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolor. För att bedöma undervisningens kvalitet intervjuar vi elever, lärare och rektor. Vi genomför även observationer av undervisningen och dokumentstudier. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport preliminärt publiceras till december 2024.

Senast uppdaterad: 26 april 2024