Till huvudinnehåll

Rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg inom komvux på entreprenad

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i komvux på gymnasial nivå vid entreprenad. Granskningen fokuserar på de kommuner som har valt att behålla rektorskapet.

Det är alltid kommunen eller i vissa fall regionen som är huvudman för den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Undervisningen kan bedrivas av en enskild anordnare på entreprenad, men det ska alltid finnas en kommunalt ansvarig rektor som kan ha mer eller mindre verksamhetsnära arbetsuppgifter. Systemet för med sig viss otydlighet om ansvarsfördelningen. Bland Sveriges kommuner är det många som sak-nar insikt om att huvudmannaskapet ligger kvar hos kommunen när komvux bedrivs på entreprenad.

Risk för otydlig ansvarsfördelning vid entreprenad

Det finns utmaningar med rättvisande och likvärdiga betyg inom komvux på entreprenad, delvis med anledning av de ekonomiska incitament som kan finnas för anordnare att sätta godkända betyg. Det är rektorn som ansvarar för att betyg sätts på rättvisande och likvärdiga grunder. Men när komvux bedrivs på entreprenad finns det risk för en otydlig ansvarsfördelning mellan rektorn som är kommunalt anställd och den chef hos anordnaren som arbetsleder lärarna och verkar direkt gentemot eleverna.

Betygssättning är myndighetsutövning. Elevers studieresultat följer med dem i deras fortsatta studie- och yrkesliv och spelar därmed en stor roll för den enskilda eleven. Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att främja rättvisande och likvärdig betygssättning inom komvux.

Det här granskar vi

Granskningen gäller kvaliteten i rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i komvux på gymnasial nivå som bedrivs på entreprenad. Fokus är med vilken kvalitet uppgiften utförs, oavsett om uppgiften ligger på rektorn eller på en motsvarande befattningshavare hos den enskilde anordnaren.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 kommuner som bedriver utbildning på entreprenad och som har valt att inte överlämna rektorsuppgifter som hör till myndighetsutövning till anordnaren på entreprenad. Urvalet omfattar både kommuner som bedriver utbildning på distans och kommuner som bedriver utbildning som närundervisning.

I granskningen genomför vi intervjuer med den kommunala rektorn, lärare och verksamhetschef hos anordnaren. Vi genomför också en intervju med ansvarig skolchef inom respektive kommun. Dessutom ingår insamling och analys av dokument.

I granskningen bedöms kvaliteten på skolornas arbete i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier. Vid sidan av beslut till kommunerna som ingår i granskningen kommer vi även att publicera en övergripande rapport, preliminärt i december 2024.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024