Till huvudinnehåll

Skolors arbete med extra studietid på mellan- och högstadiet

Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av undervisningen inom ramen för den extra studietiden.

Sedan den 1 juli 2022 ska elever i årskurserna 4 till och med 9 erbjudas att delta i undervisning i form av extra studietid. Bakgrunden är att cirka 15 procent av eleverna i årskurs nio saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och cirka 28 procent av eleverna i årskurs sex får underkänt i ett eller flera ämnen.  Elevernas socioekonomiska bakgrund har fått allt större betydelse för elevernas skolresultat. Elever har bland annat olika möjligheter att få stöd från hemmet vad gäller exempelvis hjälp med läxor och annat skolarbete, både med hänsyn till föräldrars utbildningsnivå och till familjens ekonomi. Det är frivilligt för elever att delta i extra studietid, men enligt förarbetena bör huvudmän och skolor arbeta för att särskilt motivera de elever som har störst behov av att delta i studietiden.

I kvalitetsgranskningen riktas fokus mot rektorers och lärares ansträngningar för att motivera eleverna till att delta i den extra studietiden, samt för att inom den extra studietiden utforma en undervisning som utgår från elevernas behov. Genom att bedöma kvaliteten och identifiera utvecklingsområden inom detta arbete kan Skolinspektionen verka för att skolor höjer förmågan att erbjuda en undervisning som utgår från elevernas behov och motiverar till deltagande i den extra studietiden.

Det här granskar vi

Granskningen riktas mot kvaliteten på undervisningen som ges inom ramen för den extra studietiden i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier. Granskningen ska särskilt fokusera rektors och lärares ansträngningar för att utforma en undervisning som motiverar elever till att ta del av den extra studietiden och kompenserar för elevers olika förutsättningar.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 grundskoleenheter, där hälften ska minst ha elever i årskurserna 4, 5 och 6 och andra hälften ska minst ha elever i årskurserna 7, 8 och 9. Granskningen omfattar intervjuer med elever, rektor och annan berörd skolpersonal, lektionsobservationer och insamling och analys av dokument. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras under hösten 2024.

Kontaktperson

Tobias Thoren

Senast uppdaterad: 15 mars 2024