Till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning i komvux

Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av kvaliteten i studie- och yrkes-vägledningen i komvux.

I en tid då arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt och Sveriges befolkning blivit alltmer heterogen har kommunal vuxenutbildning (komvux) fått en allt större betydelse, såväl för vuxnas möjligheter att lära sig svenska och studera på grundläggande eller gymnasial nivå som för samhällets kompetensförsörjning i stort. Komvux ska erbjuda en flexibel utbildning som ska anpassas efter individens behov och förutsättningar, exempelvis vad gäller längd och innehåll.

Den individanpassning och flexibilitet som präglar komvux ger stora möjligheter för vuxna som vill studera men innebär också att det finns många olika vägar. Det kan vara svårt för en enskild elev att känna till vilka utbildningsvägar, alternativ och möjligheter till studier som finns. Många aktörer har i detta sammanhang pekat på vikten av en god studie- och yrkesvägledning. Skolinspektionen har tidigare granskat studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och i gymnasieskolan, men inte i komvux. Mot denna bakgrund är det nu angeläget att granska kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i komvux.

Det här granskar vi

Granskningen riktas mot kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen inom komvux. Granskningen kommer särskilt att fokusera i vilken utsträckning studie- och yrkesvägledningen ger eleverna förutsättningar för att göra väl underbyggda val av studier i komvux.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 huvudmän som anordnar komvux i egen regi eller genom entreprenad. Granskningen omfattar intervjuer med elever, studie- och yrkesvägledare, rektor och huvudman samt insamling och analys av dokument. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade huvudmännen kommer även en övergripande rapport publiceras under våren 2025.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024