Till huvudinnehåll

Olika sorters beslut

När vi har inspekterat en verksamhet fattar vi ett beslut. Det finns flera olika sorters tillsyns- och granskningsbeslut. Här beskriver vi de vanligaste typerna, och vad de innebär.

Föreläggande

Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I föreläggandet står vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav vi ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Vi följer upp att bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud, återkallande av tillståndet för en fristående skola eller statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet. 

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid.

Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan vi ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan.

Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Anmärkning

Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en anmärkning. 

Huvudmannen är då skyldig att åtgärda bristerna, och vi följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller ligga till grund för tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan vi besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.

Avstående från ingripande

Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. 

Denna möjlighet finns om överträdelsen är ringa, om bristen snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå från att ingripa. Även om vi fattar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi bristerna i beslutet.

Granskningsbeslut

Vi genomför granskningar inom olika avgränsade områden, så kallade kvalitetsgranskningar. Då får skolan eller verksamheten ett granskningsbeslut med en verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapporten ger en fördjupad bild av vad granskningen har visat på just den skolan eller verksamheten. I besluten pekar vi på viktiga utvecklingsområden. Vi följer upp att verksamheterna vidtar de åtgärder som behövs

Senast uppdaterad: 25 februari 2021