Till huvudinnehåll

Brister i fristående skolors mottagande och urval av nya elever

I skollagen står det att fristående grundskolor ska vara öppna för alla elever. Därför är det viktigt att skolorna är tydliga när det gäller ansökningsförfarandet. Ändå har majoriteten av skolorna i Skolinspektionens tillsyn brister i mottagande och urval när de tar emot nya elever.

Publicerat: 2022-02-02

Skolinspektionen har påtalat brister hos 24 av 30 granskade skolor när det gäller mottagande och urval. Huvuddelen av bristerna handlar om skolornas arbete med urval och att det finns otydligheter i den information som lämnas till sökande.

- I flera fall använder skolorna fler urvalsgrunder än de har informerat de sökande om. Därmed blir det otydligt vilka urvalsgrunder skolorna egentligen tillämpar och i vilken ordning, säger Tilda Lindell, rapportskribent på Skolinspektionen.

Sju av skolorna i granskningen har även tillstånd från Skolinspektionen att använda färdighetsprov. Av dessa har sex skolor brister i arbetet med mottagande. Bristerna handlar exempelvis om att bedömningskriterierna saknar tydliga definitioner eller kopplingar till relevanta färdigheter i det ämne färdighetsprovet avser. Även när det gäller urvalet finns brister. När färdighetsprov används som grund för urval får ingen annan urvalsgrund användas. Trots det kan Skolinspektionen konstatera att samtliga sju skolor har brister kopplat till detta.

I tillsynen har Skolinspektionen också observerat att mer än hälften av skolorna har ansökningsformulär där mer information än vad som behövs efterfrågas om eleven. Det innebär att skolorna har tillgång till uppgifter som på ett otillåtet sätt skulle kunna användas som underlag för beslut om vilka elever som ska erbjudas plats.

- Vi vill betona vikten av att endast begära in information som är av betydelse för att skolorna ska kunna behandla ansökan på ett korrekt sätt. I tillsynen har vi inte kunnat se att den här typen av extra information har påverkat mottagandet eller urvalet vid någon av skolorna. Men samtidigt har flera skolor inte kunnat beskriva syftet med att begära in informationen och det öppnar upp risker för godtycklighet i arbetet med att ta emot elever, säger Michael Hjalmarsson, projektledare för tillsynen.

15 av skolorna som ingått i tillsynen har elever i kö och behöver göra ett urval bland de sökande. Skolinspektionen har inte funnit att de brister som konstaterats i arbetet med urval har någon koppling till om skolan har elever i kö eller inte. Bristerna kan istället kopplas till bristande tydlighet och transparens kring vilka urvalsgrunder som gäller och i vilken ordning de tillämpas.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av fristående skolenheters mottagande och urval av elever i förskoleklass och grundskola. Tillsynen har omfattat 30 fristående skolor, varav hälften tar emot elever från och med förskoleklass. Sju av de 30 skolorna har tillstånd att använda färdighetsprov som grund för mottagande och urval från och med årskurs 4.

Här kan du läsa rapporten ”Fristående skolors mottagande och urval av elever till förskoleklass och grundskola”

Fakta:

Mottagande: Fristående skolorna kan begränsa sitt mottagande så att skolan till exempel bara tar emot elever i vissa årskurser.

Urval: Om en fristående skola har fler sökande än antal platser gör skolan ett urval. Urvalet ska göras på grunder som är förenliga med kravet på öppenhet så som det uttrycks i skollagen och som godkänns av Skolinspektionen.

För mer information kontakta

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022