Till huvudinnehåll

Debattsvar: Skolinspektionen bedömer skolor, inte elever

Thomas Nygren skriver i Vi lärare den 23 mars att Skolinspektionens granskningar inte vilar på vetenskaplig grund eller EU-kommissionens riktlinjer. Han menar att vi som myndighet bör testa elevernas kunskaper och attityder, för att kunna bedöma hur skolorna arbetar med källkritik.

Vi svarade Thomas Nygren redan 2017 att Skolinspektionen inom sitt uppdrag inte kan kräva att skolor genomför test av elevernas kunskaper. Det skulle vara att gå utöver uppgiftsskyldigheten och vårt granskningsmandat.

Skolinspektionen ska granska huvudmän och deras verksamheter. Det framgår i förordning (2011:556). Vårt uppdrag när det gäller kvalitetsgranskning är att bedöma kvaliteten i de granskade skolenheterna, inte att mäta och bedöma elevernas kunskaper och förmågor.

I den aktuella tematiska granskningen som Thomas Nygren skriver om, kommer vi att granska hur 30 skolor i landet arbetar med källkritik. Vi kommer djupintervjua cirka 490 elever och lärare och genomföra observationer på cirka 60 lektioner. Vi kommer inte som Thomas Nygren hävdar uttala oss om hela skolans kvalitet, utan avgränsat kring de frågor vi granskar.

Denna granskning, liksom andra, ska landa i enskilda myndighetsbeslut till de 30 skolorna. Målet med granskningen är att bedöma hur skolorna arbetar, inte  att ta fram kunskap om elevernas kapaciteter. I tidigare granskning som hänvisas till, gjorde vi en begränsad enkät om elevers attityder till källkritik. Denna gång tar vi istället med frågor om elevernas attityder i våra intervjuer. Detta för att få en mer djupare förståelse, än vad en enkät kan ge.

Skolinspektionen är en förvaltningsmyndighet som granskar skolors arbete utifrån skollagen. Elevers kunskaper, färdigheter och attityder är relevanta för Skolinspektionens tillsyn och granskning då dessa faktorer kan peka på kvalitetsproblem i enskilda skolor eller generellt bland Sveriges skolor. Och forskning, liksom uppföljningar och utvärderingar från exempelvis Skolverket, är värdefulla underlag för Skolinspektionen både för val av områden att granska och för framtagandet av kvalitetskriterier. Skolinspektionen utgår självklart från en vetenskaplig grund, men det ligger inte inom Skolinspektionens uppdrag att själva ta fram ett vetenskapligt underlag.

Thomas Nygren skriver att han önskar att vi visar respekt för lärare och elever. Vi anser att det är precis det vi gör när vi följer våra direktiv och vårt uppdrag. Om vi skulle införa extra provtillfällen, som testar elevernas kunskaper, skulle det vara att lägga extra arbetsuppgifter på både elever och lärare och dessutom gå utöver vårt uppdrag från regeringen.

Vi välkomnar forskning om skolan. Men Skolinspektionen är inte ett forskningsinstitut. Vår uppgift är att granska skolornas och huvudmännens arbete utifrån skollagen, nationella mål och riktlinjer, inte att bedöma elevernas kunskaper och förmågor.

Länk till Thomas Nygrens artikel i Vi lärare

Senast uppdaterad: 23 mars 2023