Till huvudinnehåll

Elever som ligger långt fram får för lite stimulans

Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling får ofta för lite stimulans i undervisningen. Skolinspektionen har granskat undervisningen för elever i årskurs 4. Granskningen visar att undervisningen i högre grad behöver anpassas till dessa elever och inte bara fokusera på elever som har svårt att nå målen.

Alla elever har rätt att få stöd och stimulans. Ändå visar Skolinspektionens granskning att lärare sällan har förutsättningar att utmana och stimulera elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling.

- Om skolan inte lyckas främja elevernas lust att lära i de tidigare årskurserna kan följderna bli stora. En understimulerad elev riskerar att bli störande i klassrummet, säger Ulrika Rosengren utredare på Skolinspektionen. Men bristande stimulans kan också leda till passivitet hos elever, vilket i förlängningen kan leda till att elever misslyckas i skolan. I ett kunskapssamhälle är det vidare generellt viktigt att ta tillvara elevers potential. Om det inte görs blir det ett resursslöseri  inte bara för enskilda individer utan även för samhället.

Många skolor saknar strategier för att utveckla och genomföra undervisning som stimulerar elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Lärare och skolans elevhälsoteam är ofta ovana att prata om dessa elever. Det framkommer också att skolorna har svårt att identifiera eleverna och anpassa undervisningen till dem.  

- I granskningen har vi har mött både lärare och elevhälsoteam som berättar att de har elever som sannolikt skulle kunna prestera på hög nivå om de fick rätt stimulans och utmaningar. Men nu utreds eleverna istället för att de riskerar att inte nå målen. Detta är mycket bekymmersamt, säger Ulrika Rosengren.

Resultaten i granskningen har flera gemensamma drag med Skolinspektionens tidigare gymnasiegranskning ”Utmanande undervisning för högpresterande elever” från 2018. Även denna granskning visade att elever behöver stöd för att utvecklas, att det saknas anpassade utmaningar, samt att det saknas gemensamma strategier såväl för att identifiera dessa elever och för att hantera utmaningar och stimulans i undervisningen.

Skolinspektionen bedömer att 24 av 29 granskade skolor behöver utveckla sitt arbete inom området. Det behövs ett gemensamt skolövergripande arbete för att möta dessa elevers behov.

Här kan du läsa rapporten ”Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling”


För mer information kontakta

Ulrika Rosengren, rapportskribent: 08-586 081 26

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 22 november 2022