Till huvudinnehåll

Kvalitetsbrister inom betygsättningen på gymnasieskolor

Skolinspektionens granskning visar att det är en utmaning för gymnasieskolorna att säkerställa att elever får rättvisa och likvärdiga betyg. Dessutom pekar flera signaler på ett generöst förhållningssätt i betygssättningen när avvikelser mellan prov och betyg finns.

- Resultatet från vår granskning är bekymmersamt. Granskningen visar att kvaliteten i de granskade skolornas arbete och rektors ledning för att främja rättvisa och likvärdiga betyg inom gymnasieskolan är låg. Detta innebär risk för att betygssättningen under den tidsperiod som granskats inte varit rättvisande. Vårt urval handlar denna gång om skolor med höga betyg och återkommande avvikelser över tid , säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

I granskningen ser vi bland annat tendenser till en låg tilltro till de nationella proven som ett viktigt stöd för betygssättningen. Vi ser också att bestämmelsen, att resultatet på de nationella proven särskilt ska beaktas, har fått svagt genomslag på de granskade skolorna. Det finns också attityder som till och med riskerar motverka syftet med proven.

Granskning visar att rektorerna har särskilt svag insyn i betygssättningen hos lärarna som undervisar i ämnen utan nationella prov. Med tanke på att merparten av gymnasiebetygets poäng utgår från kurser utan nationella prov, får dessa kurser en stor inverkan på elevens meritvärde och framtida ”livschanser”.

Huvudmän och rektorer har ett stort och viktigt ansvar att se till att betygssättningen är objektiv, rättvis och baserad på elevernas faktiska kunskaper och prestationer. Betygen från gymnasieskolan är i Sverige, jämfört med flera andra länder, mycket betydelsefulla för den enskilda eleven. Detta eftersom det i stor utsträckning avgör individens möjligheter till fortsatta studier. Det är därför helt centralt för betygssystemets trovärdighet att betygen sätts rättvisande och på likvärdiga grunder.

- Vi hoppas att denna rapport ska bidra till en konstruktiv dialog som syftar till att vidta åtgärder som kan stärka betygssättningens kvalitet och tillförlitlighet. Och att huvudmän och rektorer säkerställer att betygen blir en rättvis spegling av elevernas kunskaper och därmed ger rättvisa förutsättningar till vidare studier, säger Ulrika Rosengren, utredare och rapportskribent på Skolinspektionen.

Vi har granskat 30 gymnasieskolor som under en femårsperiod haft återkommande avvikelser mellan nationella prov och betyg, samt under perioden haft höga betyg. Både offentliga och enskilda huvudmän har ingått i granskningen.

Här kan du läsa rapporten ”Rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan”.

För mer information kontakta:

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 8 juni 2023