Till huvudinnehåll

Otillräcklig kvalitet på förskolor i socioekonomiskt svagare områden

Skolinspektionen har granskat förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Granskningen visar att det är svårt att rekrytera personal med utbildning och goda kunskaper i svenska. Det drabbar barnens utbildning och språkutveckling och riskerar att försämra deras chanser i skolan.

Förskolan är en egen skolform och har ett omfattande utbildnings-, undervisnings-, och kunskapsuppdrag. Samtidigt har andelen utbildade förskollärare minskat de senaste åren. Förskolans förebyggande potential att bryta utanförskap och ökad integration kan inte nog betonas.

-Det är oerhört viktigt med en bra förskola i socioekonomiskt utsatta områden och att den håller hög kvalitet. Att det finns svårigheter att rekrytera utbildad personal med goda kunskaper i svenska i dessa områden är oroande. Det finns tecken på pedagogisk segregation även i förskolan. Förskolans huvudmän behöver än mer stärka strategisk rekrytering och pedagogisk utveckling, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Skolinspektionens granskning visar att det på de granskade förskolorna är svårt att rekrytera personal med utbildning och goda kunskaper i svenska. Det leder till att det blir svårt att ge barnen en verksamhet av hög kvalitet och språkutvecklande insatser, trots att majoriteten av barnen har annat modersmål än svenska.

Granskningen visar också att många av barnen har hög frånvaro. Dessutom behöver förskolorna lägga mycket tid på att skapa goda relationer med vårdnadshavarna. Andelen barn som är inskrivna i förskolan är dessutom lägre bland utlandsfödda barn eller barn till utlandsfödda föräldrar än genomsnittet. Konsekvenser av kvalitetsbrister i förskolan kan vara särskilt allvarliga i dessa områden.

- Utifrån förskolans kompensatoriska uppdrag är det viktigt att verksamheten håller hög kvalitet och svarar mot barnens specifika behov. Inte minst behöver det finnas ett stort fokus på språket. Otillräckliga insatser kan försvåra integration och riskera att inte ge barnen rika framtidschanser, berättar Helén Ängmo.

Granskningen omfattar 30 verksamheter, 20 kommunala och 10 fristående förskolor. Verksamheterna ligger i områden som bedöms ha stora socioekonomiska utmaningar utifrån Boverkets segregationsbarometer.

Här kan du läsa rapporten ” Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden”.

För mer information kontakta:

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 30 november 2023