Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Arena Academy i Stockholm och i Göteborg

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva gymnasieskola för Edinit AB, som idag driver Arena Academy i Stockholm och Arena Academy i Göteborg. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen och hos huvudmannen.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Edinit AB inte får driva skolorna vidare. Genom återkallandet upphör alla tillstånd för Edinit AB att bedriva skola. Beslutet gäller från och med 14 juni 2024.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet för Edinit AB är att det finns allvarliga brister som rör både huvudmannen och huvudmannens ägar- och ledningskrets. Bristerna består i att de i låtit personer, som Skolinspektionen och Säkerhetspolisen i tidigare beslut bedömt olämpliga, arbeta i elevnära och ledande positioner i skolverksamheterna. De har även förhållit sig passiva till den risk detta har inneburit för eleverna. Huvudmannen och ägar- och ledningskretsen är därmed olämplig att bedriva skolverksamhet.

Skolinspektionen återkallade redan den 17 mars 2022 tillståndet att bedriva gymnasieskola för Edinit AB. Vid överklagan bedömde Förvaltningsrätten att Skolinspektionen vid tidpunkten för beslutet hade skäl för att återkalla bolagets godkännanden. Men de bedömde också att de aktuella bristerna hörde till bolagets företrädare. Och då bolagets ägare och dess styrelse hade bytts ut upphävde förvaltningsrätten beslutet och återförvisade ärendet till Skolinspektionen för en prövning av om bolaget uppfyller förutsättningarna för godkännande. Skolinspektionen har nu efter prövning beslutat att återigen återkalla tillståndet att bedriva skola för Edinit AB.

Skolinspektionen har idag även återkallat tillståndet att bedriva grundskola för Humanus Jobb Syd AB, som ingår i samma koncern.

Eleverna måste byta skola

När en gymnasieskola tvingas stänga är varje elevs hemkommun ansvarig för att eleverna erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Eleverna och deras vårdnadshavare kan också i mån av plats välja en fristående gymnasieskola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad.   

Beslutet kan överklagas

Edinit AB har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För mer information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 februari 2024