Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Sparre gymnasium

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola för Upplevelse Utbildning i Täby AB huvudman för Sparre gymnasium i Täby kommun. Återkallandet görs på grund av allvarliga och omfattande brister i utbildningen, som bedöms ha samband med brister i huvudmannaskapet.

Huvudmannen bedöms sakna förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, och huvudmannen och dess ägar- och ledningskrets bedöms inte uppfylla kravet på lämplighet.

Skolinspektionens beslut innebär att alla tillstånd för Upplevelse Utbildning i Täby AB att bedriva gymnasieutbildning upphör. Återkallandet gäller från och med den 1 juli 2024.

Bristerna består bland annat i att huvudmannen bryter mot bestämmelser om garanterad undervisningstid. Eleverna får genomgående för lite undervisningstid i flera ämnen och kurser. En allvarlig brist är att huvudmannen inte har anordnat en obligatorisk kurs i moderna språk, vilket har medfört att 14 elever inte kunnat ta en gymnasieexamen. Huvudmannen använder sig även i stor utsträckning av obehöriga lärare i strid med gällande behörighetsregler för lärare. Brister rör bland annat även elevhälsa och betygssättning.  

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad.

Beslutet kan överklagas

Upplevelse Utbildning i Täby AB har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För mer information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 23 april 2024