Till huvudinnehåll

Skolinspektionens årsrapport 2022– många skolor uppfyller inte lagens krav

Hälften av de skolor Skolinspektionen granskat i tillsyn under 2022 följer inte lagens krav. Extra anpassning och särskilt stöd är de vanligaste bristerna, visar Skolinspektionens årsrapport.

Tätt efter ligger Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. När skolans arbete med trygghet brister kan det innebära att elever känner sig otrygga i skolmiljön, möter högljudda klassrum, känner rädsla eller blir utsatta av kamrater med nedvärderande kommentarer eller en hård jargong.

I vissa fall har bristerna i skolorna varit särskilt allvarliga. Exempel på det är att Skolinspektionen stängt fem skolor under året. I alla fallen har det handlat om olämplighet hos ägare och ledning. Dessutom har flera skolor inom en koncern haft omfattande brister vilket inneburit att elever inte fått tillräcklig undervisningstid, inte rätt ämnesinnehåll och delvis uteblivna kurser. Detta är ett kraftigt åsidosättande av elevers rätt till utbildning.

I Skolinspektionens årsrapport för 2022 ser vi även att skolhuvudmäns kompensatoriska arbete fortsatt är problematisk. Många skolhuvudmän brister i sitt aktiva ansvar att ge skolorna rätt förutsättningar och bryta skolsegregation. Tillräckliga insatser saknas även då skolorna hamnat i negativa spiraler med svaga kunskapsresultat, otrygghet och svårigheter att rekrytera utbildade lärare.

- Vår generella erfarenhet från inspektion är att skolor med omfattande brister och kvalitetsproblem i utbildningen ofta har problem med kompetens och stabilitet, såsom en låg andel behöriga lärare, svagt utvecklingsarbete och hög omsättning på rektorer. Huvudmannens insatser för att bryta negativa spiraler hos skolor med stora utmaningar måste vara kraftfulla. Ändå ser vi ofta att det kompensatoriska arbetet brister och det drabbar givetvis eleverna, menar Helén Ängmo.

Skolinspektionen har under 2022 haft ett regeringsuppdrag att granska skolor med konfessionell inriktning. Årsrapporten visar att drygt hälften av dessa granskade skolor haft brister. I vissa fall har dessa haft koppling till skolans konfessionella inriktning till exempel att bekännande inslag förekommer på undervisningstid, vilket är otillåtet.

Även granskning av waldorfskolor har varit ett tema under året. Skolinspektionen pekar här på att många skolor haft brister när det gäller stöd till elever. Vi har också sett att det finns risk för att waldorfpedagogik i praktiken sätts före skolans läroplan. Detta trots att utbildningen ska leva upp till skollagen på samma sätt  som på alla andra skolor. Risken kan hänga samman med att waldorfskolorna är undantagna från skollagens krav på att lärare ska vara legitimerade och behöriga.

Skolinspektionens årsrapport ska ses i perspektivet av att väljer vilka skolor vi granskar utifrån en riskanalys. Det är alltså inte en nationell bild av alla skolor. Att det finns brister på flera skolor tyder på att Skolinspektionen gjort ett effektivt urval.  

Här kan du läsa ”Skolinspektionens årsrapport 2022”

För mer information och för kommentarer från Generaldirektör Helen Ängmo kontakta

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 16 mars 2023