Till huvudinnehåll

Skolor brister i sitt läsfrämjande arbete

Bra läsförmåga är avgörande för att lyckas i skolan. Trots det visar Skolinspektionens granskning att alla granskade skolor behöver höja sin kvalitet i arbetet med läsfrämjande insatser. Undervisningen behöver därför utformas för att öka elevernas läsförståelse och för att stimulera deras intresse för läsning.

Publicerat: 2022-10-24

Skolinspektionen har granskat det läsfrämjande arbetet på 25 grundskolor. Granskningen visar att det skiljer sig kraftigt mellan hur mycket tid och fokus lärarna lägger på området. Och att samverkan ofta saknas mellan både årskurser och ämnen.  Risken är därmed stor att eleverna inte får likvärdiga förutsättningar för sin fortsatta skolgång.

Det är också ovanligt att rektor och personal har en tydlig bild av elevernas läsintresse och läsvanor. Ofta är det enskilda lärare i svenska som har ansvaret för det läsfrämjande arbetet, vilket gör att arbetet till stora delar blir lärarberoende.

- Det är viktigt att rektor och personal tar reda på vad eleverna är intresserade av och hur god läsvana de har. Det är grundläggande för att kunna ge eleverna rätt stimulans och vägledning. I granskningen har vi utöver lärare och rektor även intervjuat elever och de säger själva att de gärna pratar mer om sin läsning än de gör idag. Det är en viktig signal till skolorna, säger Linda Wennler, utredare på Skolinspektionen.

Rapporten visar att de läsfrämjande insatserna avtar ju äldre eleverna blir. Detta trots att studier visar att elevers läsintresse avtar med stigande ålder.

- Flera undersökningar visar att barns och ungas läsintresse generellt sett minskat och att skillnaderna ökar mellan elever. Därför är det viktigt att hela skolan arbetar för att väcka och fånga upp elevernas läsintresse och att även de äldre eleverna inkluderas, menar Linda Wennler.

Alla granskade skolor behöver utveckla sitt arbete med läsfrämjande insatser för att höja kvaliteten i arbetet. Samtidigt ser vi att det finns förutsättningar för lärare och rektorer att uppnå mycket av det läsfrämjande syftet med relativt små insatser.

I granskningen har 25 grundskolor ingått. Urvalet är slumpmässigt, men vi har eftersträvat en variation av skolenheter, vad gäller geografiskt läge, huvudmannatyp och kommuntyp. Av de granskade skolorna är 16 offentliga och 9 fristående skolor.

Här kan du läsa rapporten ”Läsfrämjande arbete i grundskolan”

För mer information kontakta

Linda Wennler, utredare och rapportskribent 08-586 086 02

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022