Till huvudinnehåll

Skolor saknar övergripande arbete med hållbar utveckling

Sverige har förbundit sig att arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld enligt Agenda 2030. Skolinspektionen har därför granskat hur skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling. 27 av 30 granskade skolor behöver utveckla arbetet.

Enligt FN ses utbildning som en avgörande faktor för att kunna genomföra Agenda 2030. I ett av delmålen framgår dessutom att alla studerande ska få kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling. Trots detta gör nästan inga elever i granskningen en koppling mellan medborgerligt politiskt inflytande och möjligheten att bidra till hållbar utveckling.

Fokus hamnar istället ofta på hur de kan bidra genom källsortering, val av transportmedel och medveten konsumtion.

- Att förstå hur vi kan påverka vår närmiljö är bra. Men skolorna behöver även visa eleverna möjligheter till inflytande och hur de kan påverka. Undervisning ska bjuda in olika erfarenheter och perspektiv. Det ger förutsättningar för fördjupad och breddad kompetens, säger Anna Gabrielsson rapportskribent på Skolinspektionen.

I granskningen framkommer att vissa lärare ser som sin uppgift att framhålla vissa handlingar eller val som hållbara och eftersträvansvärda. Ett sådant förhållningssätt riskerar att hämma elevernas möjlighet att utveckla förmågan att göra självständiga och reflekterande ställningstaganden.  

En undervisning som levererar rätta och färdiga svar för med sig flera risker. För det första är hållbarhetsfrågorna ofta komplexa och det finns sällan ett givet rätt svar. För det andra innehåller stora samhällsutmaningar ofta intressekonflikter och olika perspektiv där vad som är ”rätt” kan påverkas av vilken fråga som ska lösas, exempelvis om det handlar om att lösa miljöproblem eller sociala problem.

Skolinspektionens granskning visar att skolorna arbetar med olika beståndsdelar i lärande för hållbar utveckling. Men det saknas ett övergripande arbete som styr och håller samman de olika delarna för att hållbar utveckling ska kunna anses prägla utbildningen i sin helhet.

- Det finnas anledning att överväga om det är önskvärt att styrningen av lärande för hållbar utveckling ska bli mer uttalad eller om det på andra sätt går att främja ett sådant arbete på skolor. Om vi ska uppfylla det globala delmålet i Agenda 2030 att elever ska få kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling, då behöver skolornas arbete utvecklas så att eleverna vill och förstår att de kan påverka och ha inflytande i olika sammanhang, säger Anna Gabrielsson.

Skolinspektionen har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. Granskningen genomfördes på 30 grundskolor med årskurs 7-9.

Här kan du läsa rapporten ”Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling”

För mer information kontakta:

Anna Gabrielsson, utredare och rapportskribent 08-586 082 80
Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 2 februari 2023