Till huvudinnehåll

Undervisningen brister i många Waldorfskolor

Skolinspektionen har under november 2021 till april 2022 genomfört en tematisk tillsyn av 35 waldorfskolor i grundskolan. Majoriteten av skolorna har brister i flera av de inspekterade områdena.

Publicerat: 2022-10-19

Av 35 skolor har 27 skolor brister i minst ett av de sex inspekterade områdena. Och merparten av skolorna har brister inom flera områden.

Tillsynen visar att flertalet waldorfskolor brister i planering och genomförande av undervisningen. Eleverna får inte heller den garanterade undervisningstid de har rätt till. Det innebär att eleverna inte får tillräckliga förutsättningar att utveckla sina kunskaper.

- Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till. Det gör att de går miste om kunskaper som de ska få inom sin utbildning. Det riskerar också att påverka elevernas framtida studier, säger Anna Bergqvist, enhetschef på Skolinspektionen. 

Tillsynen visar också att det finns brister i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Elevernas kunskapsutveckling kartläggs inte och på vissa skolor fungerar inte arbetet med att sätta in adekvata insatser för eleverna. Waldorfpedagogiken blir i flera fall överordnad både skollagen och den nationella läroplanen. I Skolinspektionens tillsyn finns exempel på lärare som berättar att skolan avvaktar med att ge stöd för att eleverna inte anses vara mogna utifrån sin ålder.

- Vi ser att arbetet med tidiga insatser brister. Om man inte kartlägger elevernas kunskapsutveckling, finns risk att elever inte får det stöd de behöver. Vi har till och med sett skolor som inte satt in stöd, även då det varit uppenbart att eleverna behöver det, berättar Anna Bergqvist.

Syftet med tillsynen har varit att bedöma om waldorfskolorna ger elever förutsättningar att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Vi har granskat skolornas arbete inom följande områden: undervisning utifrån läroplanen, garanterad undervisningstid, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser, samt trygghet och kränkande behandling.

Här kan du läsa tillsynsrapporten ” Tematisk tillsyn av waldorfskolor”

För mer information kontakta

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022