Skolenkäten

Den nya omgången av Skolenkäten har nu inletts och de berörda huvudmännenhar fått ett första informationsbrev.

Här hittar du mer information om höstens Skolenkät.

Ta del av resultatet från Skolenkäten våren 2018

Våren 2018 besvarades Skolenkäten av 150 000 elever, föräldrar och lärare från 91 kommuner och större utbildningsföretag. Nedan finns mer information och statistik från enkätomgången.

Statistik, deltagande kommuner och huvudmän samt frågor i Skolenkäten våren 2018

Tidigare enkätomgångar

Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten för kommuner, skolor, företag och svarsgrupper. 
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet från Skolenkäten finns även sammanställt i Excelformat. Här kan du ladda ner resultatet för alla skolenheter, sorterat på huvudman från tidigare omgångar:
Statistik om Skolenkäten

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Dina enkätsvar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. När Skolinspektionen väljer ut vilka skolor som ska besökas spelar enkätresultatet en viktig roll. Här kan du läsa mer om vår regelbundna tillsyn:
Regelbunden tillsyn

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)