Till huvudinnehåll
Förskollärare undervisar tre barn vid ett lågt bord
Publicerad: 30 november 2023

Ny rapport: Förskola av hög kvalitet viktig skyddsfaktor för barn med sämre socioekonomiska förutsättningar

Förskolans kvalitet och kompensatoriska arbete är av stor betydelse i ett samhälle med ökade socioekonomiska skillnader, ökad pedagogisk segregation och problem med utanförskap och bristande integration. Förskolan lägger också grunden för framtida lärande och goda resultat i skolan. Konsekvenser av kvalitetsbrister i förskolan blir särskilt allvarliga i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar för att undervisningen ska hålla en god kvalitet i förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden. Av 30 granskade förskolor bedömer myndigheten att 17 behöver utveckla kvaliteten.

– Även om en majoritet av rektorerna och huvudmännen för de granskade förskolorna behövde utveckla kvaliteten, höll 13 av 30 en hög kvalitet i sitt arbete. Dessa förskolor visar att det är möjligt att skapa förutsättningar för en undervisning av god kvalitet trots stora utmaningar, säger Emma Frankl, som skrivit den övergripande rapporten.

En viktig uppgift för de granskade förskolorna är att utveckla goda relationer med vårdnadshavarna.  Det handlar dels om att skapa tillit så att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn på förskolan, dels om att förklara förskolans uppdrag och varför verksamheten är viktig för barnen. Förskolan fungerar ofta som en brygga in i det svenska samhället, och det relationsstärkande arbetet kan bidra till att främja integration och förebygga utanförskap mer långsiktigt.

En övervägande majoritet av de granskade förskolorna har många barn med annat modersmål än svenska. En utmaning är tillgång till personal med kunskaper i såväl svenska som barnens modersmål. Flera huvudmän saknar ett strategiskt rekryteringsarbete, vilket försvårar kompetensförsörjningen. En tredjedel av huvudmännen följer inte heller upp verksamheten på ett sådant sätt att enskilda förskolors specifika utmaningar blir tydliga. De kan därför inte sätta in åtgärder som motsvarar förskolornas behov.

Ett annat vanligt utvecklingsområde är att rektorer inte leder undervisningsuppdraget så att förskollärarnas roll och ansvar blir tydligt. Arbetsuppgifter fördelas utan hänsyn till utbildningsbakgrund och förskollärarnas kompetens tillvaratas inte fullt ut. Det finns också rektorer som upplever att det är känsligt att prata om förskollärarnas särskilda ansvar för undervisningen.