Till huvudinnehåll
En lärare hjälper två mellanstadieelever i ett klassrum vid bänkarna
Publicerad: 24 augusti 2023

Ny rapport: Huvudmäns och rektorers ansträngningar för att öka andelen behöriga lärare i grundskolan

Den lärarbrist som råder skapar behov av att söka fler och nya lösningar för att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få undervisning av behöriga lärare. Skolinspektionen har granskat hur 30 huvudmän och rektorer arbetar för att öka andelen behöriga lärare. Granskningen har omfattat såväl arbetet med att rekrytera och behålla behöriga lärare, som arbetet med deltagande i behörighetsgrundande utbildning. Sammantaget behöver 21 av de 30 huvudmännen och rektorerna utveckla detta arbete.

Flera av huvudmännen i Skolinspektionens granskning behöver utveckla sin kartläggning av rekryteringsbehoven. Det finns även de som stannar vid att konstatera utmaningar i att rekrytera behöriga lärare men inte omprövar sitt rekryteringsarbete. I flera fall behöver också arbetet med att informera om och ge uppmuntran och stöd till redan anställda lärare att delta i behörighetsgrundande utbildning utvecklas.

I granskningen framkommer även att huvudmän och rektorer inte alltid gör tydlig skillnad mellan om lärare är legitimerade och att de också är behöriga i de ämnen de undervisar i. Att se legitimation som tillräcklig kan leda till att eleverna till stor del får undervisning av lärare som är legitimerade men som inte har rätt behörighet för undervisning i de ämnen de undervisar i. Det här påverkar kvaliteten i undervisningen i olika ämnen.

Även om majoriteten av de huvudmän och rektorer som ingått i granskningen behöver utveckla sitt arbete, finns också exempel på hög kvalitet i arbetet med att öka andelen behöriga lärare. Till exempel arbetar flera huvudmän och rektorer aktivt med att utforma tjänster som kan attrahera behöriga lärare och med insatser för att behålla behöriga lärare.