Till huvudinnehåll
Gymnasieelever studerar med datorer under en lärarledd lektion
Publicerad: 23 november 2023

Ny rapport: Två av tre skolor behöver utveckla undervisningen för elever med neuropsykiatriska svårigheter

Tillgängliga lärmiljöer i undervisningen är centrala för att elever med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till kunskapsutveckling som är likvärdig andra elevers. Skolinspektionens granskning visar att två av tre skolor behöver utveckla sitt arbete med att se till att undervisningen är pedagogiskt tillgänglig för elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Skolinspektionen har granskat hur 30 skolor arbetar utifrån två frågeställningar: Hur skolorna arbetar för att skapa en tillgänglig lärmiljö, utifrån de utmaningar som förknippas med neuropsykiatriska svårigheter, och hur rektorn arbetar med att skapa förutsättningar för att hinder i lärmiljön ska identifieras och undanröjas. Det gäller både pedagogisk, social och fysisk lärmiljö. Utifrån Skolinspektionens kvalitetskriterier har 22 av de 30 granskade skolorna behov av utveckling inom det granskade området.

– Även om två av tre skolor som vi granskat behöver utveckla undervisningen och tillgängligheten för dessa elever, ska vi komma ihåg att en tredjedel av skolorna har en hög kvalitet i det arbetet. Det visar att det är möjligt att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever, säger Siri Morawski som skrivit rapporten.

Granskningen gjordes i årskurserna 7–9 och bedömningarna baseras på dokumentstudier, lektionsobservationer och intervjuer med rektor, personal och elever.

Totalt intervjuades 110 elever med neuropsykiatrisk diagnos. 125 lektioner där någon av de intervjuade eleverna gick observerades som underlag för intervjuerna.

Rapporten – Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter – visar på utvecklingsområden i arbetet och lyfter de framgångsfaktorer som identifierats i granskningen.