Till huvudinnehåll

Gymnasieskolans arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av gymnasieskolors undervisning utifrån valda delar av kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Bakgrund

Från och med höstterminen 2022 tillämpas ändringar i de inledande delarna av gymnasieskolans läroplan kopplat till sexualitet, samtycke och relationer. Enligt de nya skrivningarna har skolan ansvar för att eleverna återkommande får arbeta med kunskapsområdet för att stärkas i att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kritiskt granska maktstrukturer kopplade till kön, exempelvis pornografi och hedersrelaterat våld och förtryck. En undervisning av hög kvalitet rustar elever med kunskaper och positiva värden och möjliggör trygga och respektfulla relationer såväl som ökad medvetenhet för mänskliga rättigheter.

Gymnasieungdomar vill ha mer undervisning

Förebyggande insatser om sexualitet, samtycke och relationer når inte män i samma utsträckning som kvinnor, vilket är problematiskt utifrån att det finns destruktiva maskulinitetsnormer kopplade till dessa frågor. Ungdomar upplever våld i nära relationer och kvinnor är mer utsatta än män. Det finns också ungdomar som upplever hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt flera studier vill gymnasieungdomar ha mer och fördjupad undervisning om sexualitet, samtycke och relationer som är anpassad utifrån deras behov. Ungdomar vill specifikt samtala och reflektera om hbtq- och identitetsfrågor, pornografi, kärleksrelationer och vad som är okej att göra i en relation.

Denna kvalitetsgranskning genomförs som en del inom ramen för ett regeringsuppdrag där Skolinspektionen ska granska skolornas arbete avseende det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. I uppdraget ingår skolornas arbete med att förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism, homo- och transfobi samt hedersrelaterat våld och förtryck. Parallellt med denna granskning genomför myndigheten en likalydande tematisk kvalitetsgranskning med inriktning mot högstadiet.

Högstadiets arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i de utvalda gymnasieskolornas undervisning utifrån valda delar av kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. I granskningen bedöms kvaliteten på undervisningen i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 gymnasieskolor med både studie-och yrkesförberedande program. Urvalet omfattar en variation av skolor avseende socioekonomiska områden, kommuntyp, antal elever på skolan och huvudmannatyp. Intervjuer med rektor, lärare och elever kommer att genomföras. Dessutom ingår insamling och analys av dokument. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport att publiceras preliminärt våren 2025.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024