Till huvudinnehåll

Högstadiets arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av högstadiets undervisning utifrån valda delar av kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Bakgrund

Från och med höstterminen 2022 tillämpas ändringar i grundskolans läroplan kopplat till sexualitet, samtycke och relationer. Enligt de nya skrivningarna har skolan ansvar för att eleverna återkommande får arbeta med kunskapsområdet för att stärkas i att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. Maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck ska kritiskt granskas och eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs, bland annat i pornografi. En undervisning av hög kvalitet rustar elever med kunskaper och positiva värden och möjliggör trygga och respektfulla relationer såväl som ökad medvetenhet för mänskliga rättigheter.

Ungdomar vill ha mer undervisning

Enligt flera studier vill ungdomar ha mer, fördjupad och en undervisning om sexualitet, samtycke och relationer som är mer anpassad utifrån deras behov. Ungdomar vill samtala och reflektera mer kring hbtq- och identitetsfrågor, pornografi, kärleksrelationer och vad som är okej att göra i en relation. Forskning visar att ungdomar upplever våld i nära relationer och att kvinnor är mer utsatta än män. Förebyggande insatser om sexualitet, samtycke och relationer når inte heller män i samma utsträckning, vilket är problematiskt utifrån att det finns destruktiva maskulinitetsnormer kopplade till dessa frågor. Det finns också ungdomar som upplever hedersrelaterat våld och förtryck.

Denna kvalitetsgranskning genomförs som ett delprojekt inom ramen för ett regeringsuppdrag där Skolinspektionen ska granska skolornas arbete avseende det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt skolornas arbete med att förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism, homo- och transfobi samt hedersrelaterat våld och förtryck. Parallellt med denna granskning genomför myndigheten en likalydande tematisk kvalitetsgranskning med inriktning mot gymnasieskolan.

Gymnasieskolans arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i de utvalda skolornas undervisning utifrån valda delar  av kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. I granskningen bedöms kvaliteten på undervisningen i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 grundskolor. Urvalet omfattar en variation av skolor med avseende på socioekonomiska områden, kommuntyp, antal elever på skolan och huvudmannatyp. Intervjuer med rektor, lärare och elever kommer att genomföras. Dessutom ingår insamling av dokument. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras preliminärt våren 2025.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024