Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Skolenkäten

Svar

Varje år deltar hälften av landets skolor i Skolenkäten. Enkäten genomförs på vårterminen och under en löpande tvåårsperiod deltar samtliga. Varje huvudman och skola deltar därför vartannat år i Skolenkäten (se Vilka ska svara på Skolenkäten?).

Efter att skolorna har registrerat uppgifter om sina skolor på en webbplats utvecklad av Skolinspektionen ska skolorna distribuera enkätlänkar och inloggningsuppgifter till berörda respondentgrupper på skolan. Elever och pedagogisk personal besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent (alt. klass för elever från 2021), medan vårdnadshavarnas inloggningsuppgift är unik för varje skolenhet. Detta i kombination med en lägre svarsfrekvens innebär en risk för att resultaten från vårdnadshavarna inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Skolinspektionen hanterar enkätsvaren och sammanställer sedan resultatet. Svarsfrekvenserna för elever respektive pedagogisk personal beräknas som antalet svar i relation till totalt antal i aktuell respondentgrupp och skolenhet. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare uppskattas genom att beräkna antalet svar i relation till antalet elever på skolenheten.

Skolinspektionen har upphandlat den tekniska lösningen för genomförandet av Skolenkäten. Från och med 2018 är det Origo Group AB som genomför Skolenkäten på Skolinspektionens uppdrag.

Svar

Då utrymmet i enkäten är begränsat har vi inte möjlighet att täcka in alla aspekter av skolmiljön i Skolenkäten. När det gäller de frågor som ingår i enkäten utgår vi ifrån dessa faktorer:

  • Det som Skolinspektionen har i uppdrag att granska.
  • Berörd målgrupp. Skolenkäten har flera målgrupper och finns i flera versioner. Respektive enkätversion är utformad efter aktuell målgrupp. 
  • Enkätmetodologiska aspekter. Alla frågor lämpar sig inte att ställa i en enkät.

Enkätresultatet utgör endast en del av den information vi samlar in i samband med inspektion. Här kan du läsa mer om hur vi granskar skolor.
Inspektion - steg för steg

Svar

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Syftet med de olika frågorna i Skolenkäten är att få en samlad bild över elevers, lärares och vårdnadshavares syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Utgångspunkt för frågorna är de områden som Skolinspektionen har i uppdrag att granska. Särskilt fokus har områden som kan vara svåra att få information om via andra informationskällor, t.ex. trygghet och studiero.

Här kan du läsa mer:

Skolinspektionens uppdrag

Skolenkätens syfte

Delar av resultatet från elev- och vårdnadshavarenkäten presenteras även på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Svar

Dina synpunkter är värdefulla för oss. På grund av enkätens omfattning, runt 400 000 personer besvarar enkäten varje enkätomgång, så har vi ingen möjlighet att hantera fritextsvar. 

Svar

På Skolverkets webbplats finns mycket information om vilka regler som gäller i skolan. Skolverket svarar även på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

Skolverket: Upplysningstjänsten

E-post: 

Tel: 08-527 332 00

Svar

Om du vill lämna uppgifter om missförhållanden i din skola så kan du läsa mer här hur du går tillväga.

Lämna uppgifter om missförhållanden i din skola

Svar

Från och med 2021 genomför Skolenkäten en gång per år. Enkäten genomförs på vårterminen och startar i januari. Enkätperioden pågår i minst fyra veckor.

Svar

Skolorna deltar i Skolenkäten med en frekvens på vartannat år. Resultatet används dels i myndighetens inspektionsarbete men också av Skolverket på webbplatsen Utbildningsguiden, som riktar sig till elever och föräldrar.

Svar

Elever i årskurs 5 och 8 som går i förberedelseklass ska besvara Skolenkäten. 

Vårdnadshavare till elever i förberedelseklass ska också besvara Skolenkäten. Saknas vårdnadshavare kan förordnad god man besvara enkäten.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Statistik

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om statistik.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss