Till huvudinnehåll

Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Förändringar för Skolenkäten HT 2020/VT 2021

Från och med vårterminen 2021 kommer vi att genomföra Skolenkäten en gång per år istället för varje termin där samtliga skolor kommer att delta under en tvåårsperiod. Istället för att enkäten genomförs en gång per termin för en fjärdedel av landets skolor kommer hälften av skolorna att delta under vårterminen. Det innebär att vi kommer att genomföra Skolenkäten under vårterminen 2021 istället för höstterminen 2020.

Så många skolor deltar

Under ett år besvarar vanligtvis cirka 360 000 personer på hälften av landets skolor Skolenkäten. Dessa besvarar enkäten:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
  • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Underlag inför granskningen av skolorna

Genom Skolenkäten efterfrågar vi elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten. Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero. 

Enkätresultatet utgör en del av all information som samlas in i samband med inspektion. Annan information som Skolinspektionen använder är bland annat betyg och resultat, anmälningsstatistik, resultat från ombedömningen av nationella prov och i samband med verksamhetsbesök – intervjuer med skolledning, lärare och elever samt lektionsobservationer. 

Enkäten, som finns i olika versioner beroende på respondentgrupp, handlar i huvudsak om:

  • Undervisning och lärande
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden och inflytande
  • Trygghet och studiero

Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.

Resultatet för alla skolor

Resultatet finns sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman på vår webbplats. Här publicerar vi även övergripande analyser baserat på resultatet: Statistik från Skolenkäten

Senast uppdaterad: 8 september 2020