Till huvudinnehåll
En grupp lågstadieelever spexar framför kameran

Nyanlända & asylsökande elever

När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och möjligheter. Här hittar du samlad information om detta. Bland annat har Skolinspektionen gjort ett flertal granskningar och webbinarier om nyanlända elever, samt reflektionsmaterial. Webbsidorna riktar sig till dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar nyanlända elever.

Utbildning för nyanlända elever främjas av samma faktorer som utbildning i stort. Huvudmannen har ansvar för att se till att skolorna får goda förutsättningar att lyckas med verksamheten. Huvudmannen, rektor och lärarna behöver ha en god kommunikation och ett tätt samarbete för att tillsammans kunna skapa en bra utbildning.

I granskningar av skolors arbete med utbildning för nyanlända har Skolinspektionen identifierat faktorer kan påverka skolors och huvudmäns arbete i positiv riktning. De iakttagelser myndigheten gjort sammanfaller med vad forskning pekat ut som framgångsfaktorer, samt vad andra studier och utredningar på området har visat.

Organisatoriska faktorer

Struktur

Det finns strukturer för samarbete och kommunikation mellan de verksamheter inom kommunen som de nyanlända eleverna kommer i kontakt med.

Helhetssyn

Inom skolan finns en helhetssyn på de nyanlända eleverna som ingår i allt från samverkan mellan lärare, rektors pedagogiska ledarskap och skolans utvecklingsarbete. Strategier för elevernas utbildning tas fram gemensamt i organisationen, och ansvaret ligger inte på enskilda lärare.

Bedömning av elevens kunskaper

En bedömning av elevens kunskaper och erfarenheter görs i ett tidigt skede för att utbildningen ska kunna anpassas efter individen. Bedömningarna överlämnas såväl muntligt som skriftligt till de mottagande skolorna. Huvudmannen bör även se till att de lärare som ska möta eleverna i undervisningen efter mottagandefasen är en del av elevernas bedömningar från början.

Aktivt utvecklingsarbete

För att motverka skolsegregation tillämpar kommunen en modell för resursfördelning mellan skolorna som kombineras med ett aktivt utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen för alla elever.

Faktorer i undervisningen

Spridning av elevens kunskap och erfarenheter

Resultaten av kartläggningen av elevens kunskaper och erfarenheter sprids till alla berörda lärare som anpassar undervisningen efter det som framkommit i kartläggningen.

Språkutvecklande arbetssätt

Alla lärare har kunskap i språkutvecklande arbetssätt, kompetens i vad det innebär att lära sig ett nytt språk, kunskap om hur andraspråksinlärning går till, och en medvetenhet om vilka förutsättningar som gynnar språkutveckling.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet ges efter elevens behov för att eleven ska få förutsättningar att kunna följa undervisningen och för att kunskapsutvecklingen inte ska stanna upp.

Språkinlärning i alla ämnen

Språkinlärning sker i alla ämnen. En elev som ännu inte nått förstaspråksnivå i svenska gynnas av att ämneslärare aktivt arbetar för att också lära ut den svenska som är specifik för respektive ämne.

Hög tilltro

Lärarna har tilltro till elevens förmåga och ställer tydliga, höga och uppnåbara krav på elevens ansträngningar och prestationer.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020