Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2023/24

Skolinspektionen har under 2022 mottagit 206 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående inför läsåret 2023/24. Av dessa har vi godkänt 110 ansökningar. Ungefär tre fjärdedelar handlar om utökning och en fjärdedel av ansökningarna om nyetablering.

Infografik-tillstandsbeslut2022-webb.jpg

Rapport över ansökningar och tillståndsbeslut 2022

Vi har tagit emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2023/24. 110 har blivit godkända. Läs mer om beslutsstatistiken i vår rapport:

Statistikrapport över beslutade ansökningar 2022

Här kan du läsa om antalet inkomna ansökningar:

Statistikrapport över inkomna ansökningar 2022

Ansökningar skola för skola

Beslut inkomna ansökningar 2022 (Excel)

Nio av tio ansökningar rör utökningar av gymnasieskola

81 av de 110 godkända ansökningarna rör utökning av redan befintlig skolverksamhet. Av de godkända avsåg 72 gymnasieskola, åtta grundskola och en (1) gymnasiesärskola. Ansökningar om avvikelser från de nationella programmen måste förnyas vart fjärde år och de ligger bakom en klar majoritet av de godkända tillstånden.

Vi har godkänt totalt 29 ansökningar om nyetablering under året. Det är det lägsta antalet godkända ansökningar sedan 2010 då statistiken började sammanställas. 18 av ansökningarna rörde grundskola och 11 gymnasieskola. 

Koncerner bakom majoriteten av de godkända ansökningarna

Åtta av tio ansökningar kommer från sökande som ingår i en koncern. Bakom de godkända ansökningarna står totalt 21 olika koncerner. Tre koncerner (Academedia AB, Watma group AB och Cedergrenska AB) står bakom nästan hälften av de godkända ansökningarna.

Inga godkända ansökningar om distansundervisning eller internationell skola

Skolinspektionen har utöver de andra ansökningarna fått in 44 ansökningar om att bedriva distansundervisning. Ingen av dessa ansökningar har godkänts. Majoriteten av ansökningarna har kommit från kommunala huvudmän. Fem av de 44 ansökningarna gällde distansundervisning med fristående huvudman.

Vi har fått in tre ansökningarna om att starta internationell skola och alla har avslagits. Under 2020 och 2021 inkom ett större antal ansökningar om att starta internationell skola från en och samma aktör. Samma aktör stod även bakom årets tre ansökningar.

Senast uppdaterad: 21 april 2022