Till huvudinnehåll
Fotat ovanifrån förklarar lärare för klass som sitter med iPads

Undervisning

Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. För att lyckas med det behöver lärarna planera och genomföra undervisningen så att målet med ämnet uppnås.

Vad är god kvalitet i undervisningen?

Undervisningens innehåll och upplägg bör spegla de värden ­­skolan ska förmedla enligt läroplanen. Läraren kan exempelvis använda sig av läromedel, diskussioner och olika arbetsformer för att främja möjligheterna att nå målet med undervisningen.

Vikten av variation i undervisningen

För att eleverna ska uppleva undervisningen som stimulerande och varierad behöver läraren säkerställa ett logiskt flöde av olika moment och aktiviteter i lektionerna. Ett aktivt stöd från läraren och höga förväntningar på alla elevers kunskapsutveckling ska genomsyra undervisningen och bidra till ett stödjande undervisningsklimat.

Aktivt lärarstöd

Ett aktivt lärarstöd innebär att läraren:

  • ger eleverna aktivt stöd och möjlighet att utveckla och använda olika strategier för sitt lärande
  • leder och styr undervisning och arbetsprocesser på ett välstrukturerat sätt så att eleverna kan och vill ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • förklarar så att eleverna förstår och säkerställer att de kommer igång med skolarbetet och behåller engagemanget för uppgiften
  • tydliggör syfte och mål med valt arbetssätt och undervisningsinnehåll för att skapa överblick och sammanhang.

 

Stärka elevernas motivation och engagemang

Läraren ska utmana eleverna med uppgifter som utvecklar deras tänkande och stärker motivation och engagemang. Läraren ska förmedla höga förväntningar på eleverna och ge dem förutsättningar att leva upp till dem. Här ingår att ta fasta på elever som når långt i sin kunskapsutveckling och ge dem tillräckligt utmanande uppgifter eller låta dem arbeta i en snabbare takt. Även att genomföra stödinsatser för elever som behöver det och göra undervisningen tillgänglig och gynna deras kunskapsutveckling.

Utveckla undervisningen tillsammans med eleverna

Läraren ska regelbundet och med varierade metoder planera undervisningen tillsammans med eleverna. Det är en del av den pedagogiska ledningen och styrningen. Syftet är att utveckla undervisningen och elevernas förmåga att vilja ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Ett sätt att göra det är att ställa frågor till eleverna som det inte finns ett givet svar på. Då får de, med lärarens stöd, möjlighet att utveckla och använda olika strategier för sitt lärande.

Tre centrala områden som är avgörande för undervisningens kvalitet

Undervisningen har god kvalitet om den består av olika typer av uppgifter och aktiviteter, så att det blir en variation och balans under lektionen och under skoldagen. Undervisningen är stimulerande för eleverna och de får ett aktivt lärarstöd så att de förstår, kommer igång med och bibehåller engagemang i sitt skolarbete.

God kvalitet innebär också att undervisningen är strukturerad, med intresseväckande lektionsstarter, sammanhang i genomgångar, logiskt flöde i uppgifterna och med sammanfattande avslut. Det gör det tydligt för eleverna vad som är syftet med lektionen eller olika arbetsmoment. Det är också viktigt att syftet överensstämmer med målen i läroplanen, både avseende kunskaper och värden.

Du behöver utveckla kvaliteten om undervisningen återkommande består av en typ av uppgift eller aktivitet där det ensidigt betonas lärarledda genomgångar, grupparbeten eller aktiviteter där eleverna arbetar enskilt. Undervisningen blir då mindre stimulerande för eleverna. Det kan också vara så att elever inte får tillräckligt med stöd för att komma igång med sina uppgifter eller tillräckliga förklaringar för att de ska förstå vad de ska göra och varför.

Ett annat tecken på behov av att utveckla kvaliteten är om undervisningens struktur är otydlig så att det saknas ett logiskt flöde mellan uppgifter eller arbetsmoment. Därmed blir syftet med lektionen eller olika arbetsmoment otydligt för eleverna. Det är också viktigt att syftet överensstämmer helt med läroplanens mål avseende kunskaper och värden. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet lärarna styr och leder undervisningen.

Undervisningen ska vara varierad och stimulerande, med ett aktivt lärarstöd. Det handlar om i vilken grad läraren hjälper, leder och lotsar eleven framåt i sin kunskapsutveckling. Det aktiva lärarstödet av elevernas lärprocesser innebär att läraren ger tydliga beskrivningar, förklaringar och instruktioner.

Undervisningen ska också vara strukturerad och målfokuserad. Att undervisningen är strukturerad innebär att olika delmoment och aktiviteter är kopplade till varandra i ett logiskt och sammanhängande flöde. Läraren ser till att det finns en struktur i lektionen som innefattar introduktion, genomförande och en uppföljande avslutning. Planeringen av undervisningen måste utgå från målen i kurs- och läroplanen.

Undervisningen har god kvalitet om undervisningen stärker elevernas självförtroende och motivation att lära. Genomgångar och arbetsuppgifter ska ge uttryck för höga förväntningar på eleverna.

God kvalitet innebär också att undervisningens innehåll och ditt arbetssätt är anpassat till aktuell elevgrupp så att arbetet anpassas, stimulerar och utmanar alla elever, oavsett hur långt de har kommit i sin kunskapsutveckling.

Du behöver utveckla kvaliteten om det är få inslag i undervisningen som syftar till att stärka elevernas självförtroende och motivation att lära, eller om genomgångar och uppgifter sällan ger uttryck för höga förväntningar på eleverna.

Ett annat tecken på bristande kvalitet är om innehållet i undervisningen och arbetsuppgifterna är lika för alla elever, så att allt är anpassat efter en medelnivå, snarare än utifrån eleverna i den aktuella elevgruppen. Att eleverna i stor utsträckning arbetar individuellt är också en varningssignal om att kvaliteten kan behöva utvecklas. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad planeringen och genomförandet av undervisningen tar sin utgångspunkt i de enskilda elevernas skilda behov och förutsättningar. Skolan har i uppgift att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar och i enlighet med utbildningens mål.

Läraren behöver vara beredd på att kunna ge allt från utmaningar till extra anpassningar till olika elever i en och samma undervisningssituation, men också kunna utforma undervisningen så att stödjande insatser och utmaningar kommer alla elever till del.

Läraren ska ha höga förväntningar på elevernas kunskapsutveckling och genom sitt förhållningssätt medverka till att stärka deras självförtroende och därigenom deras motivation. Eleverna måste mötas på den kunskapsnivå de befinner sig och utmanas vidare därifrån.

Undervisningen har god kvalitet om den innehåller frågor där eleverna får möjlighet att reflektera utan krav på rätt eller fel och det finns utrymme för eleverna att reflektera över sitt eget lärande. Undervisningen ska också ge eleverna strategier för, och därmed möjligheter att ta ansvar över sitt eget lärande.

God kvalitet innebär också att det i undervisningen ingår varierade metoder för att planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna och att det sker med regelbundenhet. Elevernas synpunkter ska påverka det kommande arbetet i relation till ålder och mognad.

Du behöver utveckla kvaliteten om undervisningen till stor del består av frågor av karaktären ”rätt eller fel” eller om utrymmet för eleverna att reflektera över sitt eget lärande är litet. Ett annat utvecklingsområde är om eleverna inte ges strategier för att utveckla sin förmåga, och därmed har liten möjlighet att ta eget ansvar för sitt eget lärande.

Ett annat tecken på bristande kvalitet är om planering och utvärdering av undervisningen sällan sker tillsammans med eleverna. 

Här handlar kvaliteten om att läraren ska ha utgångspunkten att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar. Läraren ska förmå eleverna att ”äga” sitt eget lärande, till exempel genom att tillsammans formulera meningsfulla och utmanande mål för lärandet. Läraren ska hjälpa eleverna att utveckla och använda olika inlärningsstrategier, så att de kan planera, genomföra och utvärdera sitt lärande.

Läraren ska också möjliggöra för och stimulera eleverna att ta aktiv del i planering och utvärdering av lektioner och kurser. Det är viktigt att läraren inhämtar elevernas synpunkter på innehåll, arbetsformer och arbetssätt för att utvärdera undervisningen.

Senast uppdaterad: 13 maj 2020