Till huvudinnehåll

Skolenkäten VT 2016

Närmare 165 000 elever, föräldrar och lärare svarade på frågor om sin skola i Skolinspektionens Skolenkät våren 2016. En analys av resultatet visar bland annat att tre av tio elever i årskurs nio elever inte tycker att elever och lärare behandlar varandra med respekt. Lärarna tycker i högre grad att det råder respekt mellan lärare och elever.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska alla landets skolor, så kallad regelbunden tillsyn. Enkäten görs två gånger per år och används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och lärare. Våren 2016 gjordes enkäten på grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 80 kommuner och 29 större utbildningsföretag. 

Ta del av resultatet

Resultatet redovisas dels på skol- och kommunnivå, dels i sammanställd form. Rapporterna finns att ladda ned längst ned.

Elevers och lärares upplevelse av respekt på skolan

Skolinspektionen gör också en analys av enkätresultatet varje termin. Våren 2016 fokuserar analysen på frågan om elever och lärare respekterar varandra på skolan.

Analysen av vårens enkät visar att:

  • Tre av tio elever i årskurs nio tycker inte att elever och lärare respekterar varandra.
  • Lärarna tycker i högre grad än eleverna att det råder respekt mellan lärare och elever.
  • Elever som inte upplever respekt mellan elever och lärare har en mer negativ bild av skolan.
  • Det finns skolor där så gott som alla lärare tycker att det råder respekt mellan elever och lärare på skolan, medan en minoritet av eleverna på samma skolor tycker likadant.
  • Dessa resultat stämmer med enkätresultatet tidigare år.

Vårens enkät visar också att:

  • Var tionde elev känner sig inte trygg i skolan. Även om en klar majoritet av eleverna känner sig trygga i skolan, uppger en av tio att de inte känner sig trygga.
  • Var tredje elev i årskurs nio upplever inte att skolan arbetar aktivt mot att förhindra kränkande behandling.
  • Var tredje elev i årskurs nio saknar studiero. Motsvarande andel bland elever i årskurs fem och gymnasiets år två är något lägre, 23 respektive 29 procent.
  • Skolarbetet för svårt och för lätt. Tre av tio elever i årskurs nio och gymnasiets år två tycker att skolarbetet är för svårt. Samtidigt saknar närmare var tredje elev (30 procent) av eleverna i årskurs nio och var fjärde elev i gymnasiets år två (24 procent) utmanande uppgifter i skolan.
  • Dessa resultat stämmer med enkätresultatet tidigare år.