Till huvudinnehåll
Närbild på en rektor som står i ett arbetsrum och tittar in i kameran

Rektors ledarskap

Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att undervisningen utvecklas så att alla elever får en undervisning av god kvalitet i en trygg miljö. För att lyckas behöver rektorn tillsammans med elever och personal arbeta långsiktigt och systematiskt.

Det ingår i rektorns uppdrag att se till så att lärarna har de bästa förutsättningarna för att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Det innebär bland annat att lärarna kontinuerligt har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och kan lära av varandra för att utveckla undervisningen. 

Rektorn ska utifrån en analys av nuläget identifiera verksamhetens utvecklingsbehov. Utifrån analysen ska rektorn genomföra insatser som förbättrar skolans verksamhet och anpassa kompetensutvecklingen för de anställda.  

Rektorn ska även styra skolans organisation så att resurserna används på ett sätt som möter elevernas behov. Det innebär bland annat att lärarna ska undervisa i de ämnen de har utbildning (behörighet) i. Rektor ansvarar också för att lokaler och utrustning håller den kvalitet som behövs för att lärarna ska kunna bedriva en stimulerande undervisning.

Tre centrala områden för rektors ledarskap

Rektor följer upp resultat och leder utvecklingen av undervisningen

Ledarskapet håller god kvalitet om rektorn följer upp och analyserar elevernas resultat och lärarnas undervisning. I detta sammanhang ska rektorn också titta på om elevernas förutsättningar skiljer sig åt, till exempel utifrån kön. Rektorn ska säkra att det finns en god grund för utveckling av undervisningen och genomföra de utvecklingsinsatser som behövs.

Ledarskapet kan bli bättre om rektorn ställer elevernas resultat i relation till uppföljningar av undervisningens kvalitet och verksamhetens förutsättningar. Om rektorn genomför utvecklingsinsatser som är svagt förankrade i analysen av skolans arbete, om insatserna inte är konkreta eller förankrade hos personalen behöver ledarskapet utvecklas.

För att kunna leda ett bra utvecklingsarbete måste rektorn ha god kännedom om läget på skolan. Därför måste rektorn följa upp elevernas resultat, undervisningens genomförande och lärarnas förutsättningar. Uppföljningen ska ske löpande och inte enbart i slutet av en termin eller ett läsår.

Rektorn ska identifiera skillnader och variationer mellan olika elevgrupper och klasser, ämnen och målområden. Nästa steg är att analysera möjliga orsaker till eventuella skillnader och variationer. Utifrån denna analys ska rektorn sätta in och genomföra förbättringsinsatser. Insatserna måste sedan i sin tur följas upp för att se om de har gett någon effekt.

Det är också viktigt att rektorn engagerar lärare, övrig skolpersonal och elever i uppföljnings-, analys- och förbättringsarbetet.

Rektor leder jämställdhetsarbetet

Ledarskapet har god kvalitet om rektorn leder och styr ett långsiktigt jämställdhetsarbete med tydliga mål. Rektorn ska se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens organisering, uppföljning och utveckling. Rektorn behöver se till att personalen bemöter eleverna utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att förväntningar på eleverna sker utifrån samma perspektiv. Alla elever, oavsett könstillhörighet, måste få samma möjlighet till stimulans, utmaningar och uppmuntran i undervisningen samt chans att visa kunskaper.

Ledarskapet kan bli bättre om rektorn inte har tillräckligt god kännedom om i vilken grad elevernas könstillhörighet påverkar deras förutsättningar för att lära och utvecklas. Rektorn måste göra en långsiktig plan med återkommande uppföljningar och relevanta insatser.

För att kunna leda ett gott jämställdhetsarbete ska rektorn se till att det genomsyrar hela utbildningen.

Rektorn måste hitta sätt att upptäcka brister i jämställdheten och göra något åt bristerna. Rektor kan behöva analysera anmälningar om kränkande behandling, elevhälsans arbete, utbildningsval i studie- och yrkesvägledningen eller skillnader i arbetet med insatser för särskilt stöd.

Jämställdhetsarbete kan också handla om att följa upp att lärare tar vara på de moment som finns i kursplanen för att undervisa om jämställdhet. Undervisningen ska stimulera eleverna att diskutera jämställdhet i samhället och i skolan. Rektorn kan också behöva följa upp att lärare på ett medvetenhet sätt speglar dessa värderingar i undervisningens innehåll och i sin ämnesdidaktik.

Rektor som pedagogisk ledare och lärares lärande

Ledarskapet har god kvalitet om rektorn leder och organiserar det pedagogiska arbetet. Rektorn ska försäkra sig om att lärarna samverkar, att det sker ett kollegialt lärande som ger avtryck i undervisningen. God kvalitet innebär också att rektorn ser till att skolans rutiner och överenskommelser är tydliga för lärarna.

Ledarskapet kan bli bättre om rektorns pedagogiska ledning och organisation är tydlig för alla. Tydliga överenskommelser och rutiner som alla känner till är en förutsättning för lärarnas pedagogiska arbete. Rektorn behöver följa upp hur lärandet i kollegiet ger avtryck i undervisningen. 

För att kunna leda det pedagogiska arbetet måste rektorn kontinuerligt analysera läget, sätta upp mål och följa måluppfyllelsen.

Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet ska ske i samarbete med lärare och annan personal. Kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens behov. Den ska främja de anställdas uppdrag så att eleverna lättare når utbildningens mål.

Rektorn ska även ge goda förutsättningar för kollegialt samarbete. Rektorn behöver därmed sätta samman arbetslag eller andra forum för pedagogiska samtal för de lärare som undervisar samma elevgrupper. Dessutom ska det finnas forum för att diskutera kunskapssyn och likvärdig bedömning.

 

Senast uppdaterad: 13 maj 2020