Till huvudinnehåll

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar, rapporter och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga utvecklingsområden som rör särskilt stöd.

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen 

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. Granskningen utgår från delaktighetsmodellens sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi.

Ladda ner rapporten

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd 

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Ladda ner rapporten

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor 

Granskningen visar att skolorna kan ha svårt att skaffa sig en sammanhållen bild av HVB-placerade nyanlända elevers skolhistorik. För elever som bor på klassiska HVB är vårdperspektivet i allt för hög grad överordnat en viktig prioritering av elevernas skolgång. Det innebär att skolgången får stå tillbaka till förmån för den vård som sker i boendets regi. Granskningen visar även att elevhälsan nyttjas i låg grad för båda elevgrupperna på HVB.

Ladda ner rapporten

Skolans arbete med extra anpassningar 

Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov

Ladda ner rapporten

Integrerade elever 

Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att de integrerade eleverna ska vara delaktiga i klassen.

Ladda ner rapporten

Elevhälsa

Elevhälsans arbete motsvarar inte fullt ut elevernas behov. I stor utsträckning saknas förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja eleverna i att dels utveckla eller bibehålla psykisk hälsa, dels bemöta eller förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.

Ladda ner rapporten

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott 

Resultaten visar framför allt att en majoritet av eleverna i urvalet inte möter en undervisning som förebygger studieavbrott och främjar att eleverna når utbildningens mål. Detta beror i första hand på att skolorna inte undersöker elevernas behov av stöd och anledningen till att eleverna är frånvarande samt att lärare och elevhälsa inte samverkar.

Ladda ner rapporten

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen ADHD 

Det behöver ske en förbättring i kartläggning av elevers individuella behov och i anpassningar i elevernas skolsituation. Granskningen visar att de aktuella skolorna endast i begränsad omfattning kartlägger och analyserar elevernas individuella behov och förutsättningar för lärandet.

Ladda ner rapporten

Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 

Skolinspektionens granskning visar att enskild undervisning eller placering i särskild undervisningsgrupp ofta ger positivt resultat för elever med stort behov av särskilt stöd.

Ladda ner rapporten

Stöd och stimulans i klassrummet 

Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.

Ladda ner rapporten

Skolsituationen för elever i grundskolan med diag­nos inom autismspektrumtillstånd 

Resultaten visar bland annat att skolpersonal måste ges möjligheter till att få fördjupade kunskaper inom AST och att deras profession behöver förstärkas. Detta för att de ska kunna möta de ytterst individuella behov som elever med diagnos inom AST kan ha i sin skolsituation.

Ladda ner rapporten

”Inte enligt mallen” 

Skolpersonal måste ges möjligheter till att få fördjupade kunskaper inom elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST). Detta för att de ska kunna möta de ytterst individuella behov som elever med diagnos inom AST kan ha i sin skolsituation.

Ladda ner rapporten

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan

I granskningen finns positiva exempel där lärare anpassar undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men det är inte ett arbete som genomsyrar alla ämnen och årskurser. Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan därför ha begränsade möjligheter att läsa, skriva och samtala om olika typer av texter. Alternativa verktyg används endast i begränsad omfattning som en del i anpassningen av undervisningen i alla ämnen. Möjligheten att använda alternativa verktyg på detta sätt behöver utvecklas i merparten av skolorna.

Ladda ner rapporten

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan 

Denna sammanfattande rapport redovisar resultat från Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen i grundskolan för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Rapporten visar på en rad förbättringsområden.

Ladda ner rapporten

Specialskolan 

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av utbildningen i de fem regionskolor och de tre riksskolor som ingår i Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolinspektionen har besökt dessa skolor under perioden oktober 2010 till och med januari 2011. Skolinspektionens bedömning är att kunskapsresultaten inom specialskolan behöver förbättras.

Ladda ner rapporten

Särskolan

Skolinspektionen har i detta uppdrag granskat utredningar och beslut om mottagande i särskolan för 715 slumpvis utvalda elever i 30 likaså slumpvis utvalda kommuner. Efter granskningen riktar Skolinspektionen kritik mot alla 30 kommuner. Det är uppenbart att kommunernas handläggning och utredningar inte håller en godtagbar kvalitet vid beslut om mottagande i särskolan.

Ladda ner rapporten

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan 

Den här granskningen visar främst vad som inte fungerar i arbetet med att garantera elever med funktionsnedsättning en likvärdig utbildning. Skolorna som granskas har uppenbara svårigheter att anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs behov, och det framkommer flera exempel på situationer som inte är tillfredställande.

Ladda ner rapporten

Undervisningen i svenska i grundsärskolan 

Denna granskning visar framför allt att undervisningen i svenska i grundsärskolan inte ger eleverna tillräckliga förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans kursplan i svenska. Det finns inga resultat på skolövergripande nivå som visar hur det går för eleverna. Därför behöver skolorna förbättra sitt arbete med att följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling.

Ladda ner rapporten

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB 

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionen har granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem.

Ladda ner rapporten

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan

Resultatet visar att det ofta finns brister i huvudmännens och skolornas arbete med att anpassa undervisningen utifrån dessa elevers förutsättningar och behov. Granskningen visar i första hand på fyra problemområden: teori och praktik, personalens kompetens, anpassning av lärandemiljön och samlad uppföljning

Ladda ner rapporten

Särskild utbildning för vuxna

Skolinspektionen har gjort en oanmäld tillsyn av särskild utbildning för vuxna, som riktar sig till personer som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Tillsynen omfattar ett kommunalförbund och 15 kommuner.

Ladda ner rapport

Tematisk analys över rätten till stöd

Skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan. Det visar en tematisk analys av Skolinspektionens statistik för första halvåret 2016.

Ladda ner rapporten

En skola med tilltro lyfter alla elever

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen genomförda under 2011.

Ladda ner rapport

Slutredovisning av uppdrag om slutrapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016 

Rapporten är en slutredovisning om utvecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten redovisar även de samråd som myndigheterna har haft med funktionshindersorganisationerna i arbetet med att genomföra och följa upp delmålen inom myndigheternas verksamhetsområden. Skolverket ansvarar för sammanställning av rapporten medan myndigheterna ansvarar var för sig för sina respektive insatser och bedömningar av nuläget.

Ladda ner rapporten

Mottagandet i särskolan under lupp

Syftet med granskningen har varit att undersöka hur kommunerna tar sitt ansvar för handläggning och utredning inför beslut om såväl mottagande i grundsärskola som uppföljning av eleven och utskrivning från grundsärskolan. Skolinspektionen har också granskat att formella beslut har fattats av behörig beslutsfattare och att vårdnadshavarna getts rätt att välja vilken skolform deras barn ska tas emot i. 

Ladda ner rapporten

Olika elever – samma undervisning (2011)

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen under 2010.

Ladda ner rapporten

Genomförande av funktionshinderspolitiken 

Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken på skolområdet. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) har redovisat sitt respektive arbete.

Ladda ner rapporten

Senast uppdaterad: 29 juni 2020