Till huvudinnehåll

Vad man kan göra

Skolinspektionen publicerade 2022 en granskning av hur 30 skolor arbetade med kontroversiella frågor i undervisningen. I en uppföljning redovisar många av skolorna en rad åtgärder för att ta upp och hantera kontroversiella frågor bättre.

 • Eleverna får träna på att delta i samtal om olika slags frågor genom till exempel värderingsövningar, samtalsövningar med givna ståndpunkter, övningar i att identifiera för- och nackdelar med olika ställningstaganden, anonyma möjligheter att föreslå diskussionsämnen och olika varianter av debatter.
 • Ordningsregler har förtydligats i syfte att skapa ett tillåtande samtalsklimat.
 • Lärare har tillsammans med eleverna arbetat med att identifiera vilka frågor som kan vara kontroversiella inom ämnesområdet, och undersökt hur frågorna kan ges utrymme i undervisningen. Elever har lyft ämnen som är av intresse för dem, bland annat frågor som rör integration, skönhetsideal, kontroversiella uttalanden i sociala medier, gängkriminalitet och skjutningar i närområdet samt jämställdhetsrelaterade frågor.
 • Säkerställa att undervisningen innehåller moment där eleverna får träna på perspektivseende och ställningstaganden. Ett sådant exempel är att elever har utgått från olika personers förutsättningar och minoritetsgruppers rättigheter i diskussioner.
 • Diskussioner i lärarnas gemensamma forum om didaktiska strategier för att åstadkomma ställningstaganden. Ett exempel är att tillämpa olika ingångar i arbetet med eleverna, det personliga (att reflektera över egna åsikter), det teoretiska (demokratins principer och mänskliga rättigheter) och det praktiska (med olika slags övningar med elever).
 • Skolgemensamt fokus på hur läroplanens inledande delar gestaltas i ämnesundervisningen, där frågor om skolans demokratiska uppdrag och kontroversiella frågor särskilt belysts.
 • Utveckling av skolornas årshjul för systematiskt kvalitetsarbete så att värdegrund, demokratiperspektivet och kontroversiella frågor ingår.
 • Lärare har utvärderat och tydliggjort hur undervisningen om kontroversiella frågor kan genomföras inom det skolövergripande arbetet. Det finns även exempel på framtagning av skolgemensamma material för arbetet med skolans demokratiuppdrag och kontroversiella frågor, som lärarna kan använda i undervisningen.
 • Flera skolor har på övergripande nivå identifierat frågor som kan vara laddade vid skolan, och som lärarna behöver arbeta med i undervisningen. Det finns också exempel på att enkäter och elevdemokratiska forum används för att fånga upp värdegrundsrelaterade frågor som är angelägna för eleverna.
 •  
 • Möten i lärarnas arbetslag/ämneslag har använts till samtal om hur kontroversiella frågor hanteras i undervisningen. Flera skolor har lagt in frågan som en obligatorisk punkt i dagordningen för lärarnas möten. Även på skolgemensamma konferensdagar har tid för pedagogiska reflektioner om arbetet med kontroversiella frågor avsatts.
 • Skolors elevhälsoteam har kartlagt samtalsklimatet i olika klasser och stöttat lärarna i arbetet med trygghet och tillit i samtal.
 • Skolverkets och Europarådets stödmaterial om kontroversiella frågor i undervisningen har använts inom kollegialt lärande. Det har i några skolor mynnat ut i konkreta aktiviteter, exempelvis att lärarna i respektive ämneslag tagit fram upplägg för hur olika samhällsfrågor kan användas i undervisning med syftet att träna eleverna att ta ställning och öva på perspektivseende.

Läs granskningsrapporten:

Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023