Till huvudinnehåll

Publikationer

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga utvecklingsområden som rör rektors ledarskap

Hög rektorsomsättning

Vi har granskat hur huvudmän arbetar för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning på skolor som har många rektorsbyten på kort tid. Rapporten visar bland annat att få huvudmän analyserar effekterna av rektorsomsättningen eller följer upp rektorers behov av introduktionsinsatser. Konsekvensen av många rektorsbyten kan leda till att skolutvecklingen riskerar att avstanna. 
Rapporten publicerades 2019.

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten 

Förskolerektorns ledarskap

På flera förskolor behöver rektorn ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att utvecklas och lära. Många som driver förskolor behöver också ge rektorerna bättre förutsättningar att utveckla verksamheten.
Rapporten publicerades 2016.

Förskolechefens ledning, Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten

Rektors ledarskap, andra granskningen

Skolinspektionens andra granskning om rektors ledarskap. Granskningen visar att många huvudmän behöver, i dialog med rektorerna, försäkra sig om att rektorerna har goda förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rektors ledarskap 2012. Den visar också på tre utvecklingsområden för rektorerna: Ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av utvecklingsarbetet.
Rapporten publicerades 2012.

Rektorernas förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare

Rektors ledarskap, första granskningen

Skolinspektionens första granskning om rektors ledarskap. Granskningen visar exempel på olika aspekter i framgångsrikt ledarskap, men lyfter också fram områden som behöver åtgärdas eller stärkas för att kunna bidra till en ökad måluppfyllelse och ett långsiktigt förbättringsarbete.
Rapporten publicerades 2010.

Hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse (Ladda ned rapporten)

Lärares behörighet och användning efter utbildning

Denna slutrapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för att undervisningen ska bedrivas av utbildade lärare. 
Rapporten publicerades 2009.

Lärares behörighet och användning efter utbildning

Senast uppdaterad: 14 maj 2020