Till huvudinnehåll

Konsekvenser av undervisning på distans

Undervisningen på distans under covid-19-pandemin har haft konsekvenser för elevernas lärande och hälsa visar Skolinspektionens granskning. Här kan du läsa hur du kan identifiera och åtgärda de negativa konsekvenserna av undervisningen på distans.

Covid-19-pandemin har inneburit utmaningar för de elever som fått stora delar av sin utbildning på distans i högstadiet, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Betydelsen av skillnader i förutsättningar i form av till exempel motivation och stöd hemifrån har fått en ännu större vikt.

Konsekvenser för lärandet

Identifiera vilka konsekvenser undervisningen på distans har haft för elevernas lärande på din skola

I skolans uppföljningsarbete behöver vissa elevgrupper särskilt uppmärksammas:

 • Elever som har fått stora delar av sin undervisning på distans.
 • Elever som drabbats av förlorad mängdträning och träning på praktiska moment.
 • Elever som har mått dåligt till följd av undervisningen på distans.
 • Elever vars motivation försämrats till följd av undervisningen på distans.
 • Elever som är i början av sina språkstudier.
 • Eventuella skillnader utifrån kön.

Frågor som kan användas som stöd för att identifiera vilka konsekvenser fjärr- och distansundervisningen haft på elevernas kunskapsutveckling på din skola:

 • Omfattning av fjärr- och distansundervisningen? Detaljerad bild behövs.
  Årskurser/klasser/ämnen eller grupper av elever.
 • Utgångsläget, hur snabbt kom undervisningen på distans igång? Hur mycket tid eller moment gick förlorad PRAO/APL; praktiska moment? Finns det moment/kurser som inte har kunnat genomföras?
 • Kvalitet i undervisningen på distans, finns någon bild av det på skolan för olika ämnen i olika klasser och årskurser?
 • Vad har skolan gjort för att i förekommande fall kompensera eleverna efter hand och hur har det fungerat?
 • Vilka delar av utbildningen har nedprioriterats under perioden med fjärr- och distansundervisning? I Skolinspektionens granskningar uppger många skolor att vissa delar av utbildningen inte har varit möjligt att genomföra eller inte hunnits med, till exempel värdegrundsarbete, planerade insatser för att förebygga ohälsa och främja hälsa, skolgemensamma aktiviteter och ämnesövergripande områden.

Åtgärda de negativa konsekvenser som undervisningen på distans medfört för elevernas lärande

Mer specifikt kan det innebära att rektorn riktar åtgärder mot enskilda elever, grupper av elever eller hela skolenheten genom till exempel mer undervisningstid, utökat lärarstöd, utökad tillgång till elevhälsa eller ökade möjligheter till prövning av betyg i gymnasieskolan.

Även lovskola har visat sig vara en insats som uppskattas av de elever som deltar. Fler elever kan behöva uppmuntras till att delta i lovskolan och det tycks som att deltagandet gynnas av att lovskolan förläggs vid ordinarie skolenhet och vid tidpunkter då den inte konkurrerar med sommarjobb eller semesterplaner.

Ett gott arbete behöver utgå ifrån eleverna och deras förutsättningar och behov. För att lyckas i arbetet behöver hela skolans organisation och dess resurser involveras, både för att skapa bild av elevernas behov och för att ta fram anpassade insatser. Även eleverna behöver involveras och engageras. Insatserna behöver antagligen göras både på individ- och gruppnivå.

Det är viktigt att informera huvudmannen om läget och de konsekvenser som framkommit så att huvudmannen kan ta sitt ansvar och ge rektorerna ett samordnat stöd för arbetet och tillhandahålla de förutsättningar och resurser som krävs för att åtgärda konsekvenserna för elevernas lärande.

Konsekvenser för hälsan

Identifiera vilka konsekvenser undervisningen på distans haft för elevers hälsa på din skola

Flertalet elever har upplevt undervisning på distans som påfrestande. De beskriver ökad stress och oro, svårt att upprätthålla goda rutiner och hälsosamma levnadsvanor och en stor saknad efter det sociala umgänget med jämnåriga och även skolpersonal.

Generellt sett är konsekvenserna för elevernas hälsa avhängiga:

 • fjärr- och distansundervisningens omfattning
 • levhälsoarbetets utgångsläge vid omställningen till undervisning på distans
 • om elevhälsoperspektivet varit en del i undervisningen på distans
 • i vilken utsträckning eleverna kunnat behålla sociala relationer med kamrater och lärare

Konsekvenserna är också individuella och skiljer sig mellan olika elever beroende på deras individuella sårbarhet och motståndskraft mot påfrestningar, stöd och resurser hemifrån samt i elevens sociala nätverk.

Ett gott arbete kännetecknas av:

Att rektor följer upp och utvärderar vilka konsekvenser fjärr- och distansundervisningen fått för elevernas hälsa (psykisk och fysisk hälsa samt sociala situation). Rektor skaffar sig en aktuell lägesbild av elevernas hälsa och sociala situation genom att exempelvis arbeta med kartläggningar både på individ-, grupp och skolnivå.

Rektorn ser till att de erfarenheter som lärare (personal), elever och vårdnadshavare har tas tillvara. Genom att arbeta med kartläggningar/enkäter av olika slag kan skolan även få kännedom om hur elever upplever sina möjligheter att få stöd att hantera olika former av ohälsa som kan ha uppkommit som en direkt eller indirekt följd av situationen med undervisning på distans.

Rektor ser till att flera av skolans professioner deltar i arbetet med kartläggning och analys för att kunna sätta in adekvata åtgärder som svarar mot elevernas och utbildningens behov. Genomförda åtgärder följs kontinuerligt upp för att säkerställa att de har avsedd effekt.

Åtgärda de eventuella konsekvenser som undervisningen på distans medfört för elevernas hälsa

Åtgärderna ska vara relevanta och syfta till att kompensera för de eventuella negativa konsekvenserna (psykiska såväl som fysiska). Säkerställ att återgången till ordinarie undervisning görs med hänsyn till kunskap om vad som ger goda förutsättningar för hälsa och lärande.

Mer specifikt kan det innebära att rektorn riktar åtgärder mot enskilda elever, grupper av elever eller hela skolan, som till exempel insatser för att främja gemenskap eller insatser för att ge elever strategier för god hälsa och goda studievanor.

I den mån undervisning på distans har inneburit kunskapstapp för elever, är det viktigt att ha en välbalanserad plan för hur dessa ska kunna tas igen samtidigt som den ordinarie undervisningen ska följas, så att eleverna inte upplever stress.

Rektorn ger lärarna och elevhälsan förutsättningar att genomföra de åtgärder som ska vidtas. Rektorn informerar huvudmannen om de konsekvenser som framkommit och att huvudmannen tillhandahåller de förutsättningar och resurser som krävs.

För de elever som drabbats av allvarligare ohälsoproblem under perioden med undervisning på distans är det viktigt att det finns möjligheter till samverkan mellan skola och andra aktörer som socialtjänst, vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatri.

Slutrapport: Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser

Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

The consequences of remote teaching during the Covid-19 pandemic in english.

The Covid-19 pandemic has meant great challenges for the entire school system and in particular for those students in years 7 to 9 of the compulsory school, the upper secondary school, and adult education who to a large degree have been instructed through remote teaching. The Swedish Schools Inspectorate has reviewed the impact of remote teaching on students’ learning and wellbeing during the pandemic.

The review shows that large parts of the mission of the school system have worked well in spite of the transition to remote teaching. Students and school staff have in many cases approached the challenges posed by the situation with great flexibility and a high level of commitment. 

But in spite of all these efforts it has rarely been possible for remote teaching to offer the same conditions for learning and wellbeing as teaching on site in the school has done.

Principal observations

One important finding, applicable irrespective of school form, is that the consequences of remote teaching have been affected by:

 • the degree of remote teaching,
 • the institutions’ starting point for the transition to remote teaching,
 • the quality of the implementation of remote teaching, and
 • the extent to which it has been possible to gradually compensate the students. 

The review also shows that students’ chances of reaching set goals have deteriorated and that their health has suffered because of the remote teaching.

Students’ chances of reaching set goals have deteriorated

For the majority of those students who received a significant degree of remote teaching, the situation has meant worse conditions for learning and knowledge development.

 • Curriculum items and courses have usually been completed but students feel that they have learnt less
 • Poorer quality of teaching in remote education giving poorer opportunities for learning
 • Students’ domestic situation affects their ability to benefit from remote teaching
 • Several schools lack a clear picture of students’ support needs and the impact of the teaching
 • Difficult to work remotely on issues related to social values
 • Awarding grades remotely has been a challenge for teachers.

Students’ health has deteriorated

Remote teaching has had a negative impact on both mental and physical health for many students.

 • Stress, loneliness, and poorer lifestyles were common when teaching was delivered remotely
 • The student health team has prinipally been reactive and focused on interventions benefitting individual students.

About the review

The review has been carried out at the request of the Government and is based on findings from eight remote inspections during the period February to September 2021. The majority of these have already been published as memoranda. The remote inspections have taken the form of a learning and forward-looking inspection and differ in several respects from the authority’s normal inspections.

The conclusions drawn by the Swedish Schools Inspectorate are based on observations at 426 reviewed schools. The material has been collected via telephone or digital interviews, surveys, and digital lesson observations.

The findings provide many important insights concerning the consequences of remote teaching, but do not present a nationally representative picture of the situation. The extent of the described consequences is largely dependent on the amount of remote teaching that students have been receiving. Other factors that should be considered are, for instance, increased student absenteeism and increased use of supply staff within the compulsory school.

This is what we have reviewed 

The Swedish Schools Inspectorate has reviewed remote teaching carried out during the spring term of 2021 in years 7 to 9 of the compulsory school, the upper secondary school and municipal adult education, as a result of the Covid-19 pandemic.

The purpose has been to review the consequences of remote teaching for students’ chances of reaching set goals and for their health, during the Covid-19 pandemic.

Reports

The report "The consequences of remote teaching" - Findings based on observations in lessons and interviews with students, teachers and principals in ten compulsory (9-year comprehensive) and upper secondary schools.

The report "Quality in distance learning" - Findings based on observations in lessons and interviews with students, teachers and principals in ten compulsory (9-year comprehensive) and upper secondary schools."

Vårt arbete under covid-19

Här hittar du information om det arbete vi bedrivit under covid-19-pandemin.

Vårt arbete under covid-19

Senast uppdaterad: 1 december 2021