Till huvudinnehåll
En grupp gymnasieelever sitter på en trappa

Elevers hälsa

Skolorna har ett övergripande ansvar för att främja elevers hälsa och ge eleverna kunskap om förutsättningarna för god hälsa. Här har vi samlat några av våra granskningar om skolelevers hälsa och mående.  

Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa

Hur arbetar gymnasieskolorna för att främja elevers hälsa? Den sammantagna bilden i granskningen visar att de flesta skolor behöver utveckla sitt hälsofrämjande arbete. Det systematiska hälsoperspektivet saknas i utbildningen och skolorna ger inte elever likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper om hälsa.

Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa (2021)

Elevhälsans arbete när undervisning bedrivs på distans

Hur har grund- och gymnasieskolors arbetat för att förebygga negativa hälsokonsekvenser av undervisning på distans? Den övergripande bilden i vår granskning visar att få av skolorna har bedrivit ett brett och systematiskt arbete för att kartlägga elevernas hälsosituation.

Elevhälsans arbete när undervisning bedrivs på distans (2021)

Skolors arbete med trygghet och studiero

Skolinspektionen granskade under 2018-2019 skolors arbete med trygghet och studiero. Granskningen visar att många skolor har ett välutvecklat arbete men att det finns skolor med betydande problem och utmaningar.

Skolors arbete med trygghet och studiero (2020)

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. I den här granskningen har vi tittat på hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen.

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen (2018)

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Skolorna gör inte tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet visar denna granskning. Skolorna bedriver inte heller ett tillräckligt förebyggande arbete för att hindra att elever blir kränkta.

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet (2016)

Elevhälsa

Elevhälsans arbete motsvarar inte fullt ut elevernas behov. Det saknas i stor utsträckning förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja eleverna visar granskningen. Dels när det handlar om att utveckla eller bibehålla psykisk hälsa, dels att bemöta eller förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.

Elevhälsa (2015)

Resultat från Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor där vi samlar in synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Svaren från enkäten ger oss en god bild av hur eleverna mår och har det i skolan idag.

Skolenkäten 2021 beskuren.jpg

Skolenkäten 2021

I 2021 års omgång av Skolenkäten fick vi in närmare 400 000 svar. Resultaten finns publicerade på vår webbplats. Vill du även ta del av resultaten för enskilda skolor, kommuner och skolföretag finns de publicerade i rapportform på Skolverkets webbplats. 

Resultat Skolenkäten 2021

Skolenkäten 2010-2020

Sedan Skolenkäten genomfördes för första gången 2010 har den varit en viktig del av myndighetens inspektioner. Förändringarna i resultaten sedan starten har varit relativt små genom åren. Men det finns områden där vi ser en mer negativ utveckling, det gäller särskilt när det handlar om tryggheten i skolan. Om det kan du läsa i rapporten Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020.

Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020

Skolenkäten_2010-2020.jpg

Film från juniseminariet om elevers lärande hälsa i vuxenutbildningen

Den 15 juni 2021 pratade vi under ett serminarium om elevers lärande och hälsa i vuxenutbildningen under pandemin. Här kan du se en textad version av inspelningen från seminariet. 

Film om elevers lärande och hälsa i vuxenutbildningen

Skollagen om elevhälsa

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller kring elevhälsan.

Elevhälsa (Skolverket)

Senast uppdaterad: 15 maj 2024