Till huvudinnehåll
Huvudmän i möte
Publicerad: 19 maj 2022

Åtgärder viktiga vid långvariga skillnader mellan betyg och resultat på nationella prov

Långvariga skillnader mellan elevers resultat på de nationella proven och deras betyg bör följas upp och analyseras. Skolinspektionen har granskat trettio huvudmäns arbete med kvalitetssäkring av en likvärdig betygssättning. De flesta av de granskade huvudmännen behöver utveckla sitt arbete.

Rättvisande och likvärdig betygssättning är viktig för att elever ska kunna söka till gymnasieskolan på lika villkor. Om elevens ämneskunskaper skiljer sig mycket från betygen, finns också risk att eleven får svårt att hänga med i undervisningen på gymnasiet.

Ansvaret för att betygssättningen görs på rätt sätt är delat mellan huvudman, rektor och lärare. Den som ansvarar för utbildningen, alltså huvudmannen, är ytterst ansvarig för att allt går rätt till. I den här granskningen har Skolinspektionen tittat på hur huvudmannen agerar när det finns stora avvikelser under en längre tidsperiod mellan slutbetygen i årskurs 9 och resultaten på de nationella proven.

- Att slutbetygen avviker rejält från resultatet på de nationella proven behöver inte betyda att de är fel, säger Elina Ekberg som skrivit rapporten. Men om avvikelserna mellan slutbetyg och de nationella proven är stora och håller i sig år efter år, finns det skäl att reagera och analysera vad det beror på. Om det beror på att betygen inte sätts rättvisande och likvärdigt måste man som huvudman agera och sätta in åtgärder.

Skolinspektionen granskade 30 huvudmän, både kommunala och enskilda. Samtliga ansvarar för en skola som över en femårsperiod haft stora avvikelser mellan resultat i de nationella proven och slutbetyg i årskurs 9.

- De flesta av de huvudmän som granskades behöver utveckla sitt arbete med att följa upp, analysera och sätta in åtgärder så att betygssättningen blir rättvisande och likvärdig. Men vi såg även exempel på huvudmän som arbetade på ett bra sätt med de här sakerna, berättar Ingrid Jacobsson som varit projektledare för granskningen.

I rapporten beskrivs på vilket sätt huvudmännens arbete behöver utvecklas. Här finns även beskrivningar av ett gott arbete med att ge förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning.

Pågående granskning om betyg

Skolinspektionen har en pågående granskning av rektorers arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan. Den kommer att bli klar till sommaren 2023.
Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan

Publikation
Granskningsrapport
Grundskolan
Betyg och kunskapsbedömning
Kunskapsresultat

Kontaktperson

Elina Ekberg