Till huvudinnehåll
En högstadieelev läser en bok vid ett fönster
Publicerad: 25 maj 2021

Fördjupat lärande kan försvåras vid distansundervisning

Undervisningen på distans i grundskolan visar att eleverna inte missar undervisningsmoment. Men eleverna upplever att det är svårare att följa med, be om hjälp och få stöd. Både rektorer och elever vittnar också om att distansundervisningen har haft en negativ påverkan på elevernas mående. Vi ser behov av ett aktivt systematiskt hälsofrämjande arbete för att stötta eleverna.

Skolinspektionens granskning visar att även om moment genomförs enligt plan finns det mycket som tyder på att kvaliteten i undervisningen som ges på distans inte är lika hög som vid närundervisning. Eleverna upplever att de inte kan lära av varandra, de har svårare att följa med i undervisningen och få hjälp på distans. Att eleverna upplever det svårare att ställa frågor innebär inte bara att de blir utan svar, utan också att de går miste om ett fördjupat lärande, till exempel när en fråga diskuteras i helklass.

Flera praktiska moment och examinationer har också förlagts till perioder av närundervisning, vilket upplevs som stressande för eleverna. Detta då det blir intensiva perioder i skolan med många examinationer.

Både rektorer och elever vittnar om att den förändrade lärmiljön har haft en negativ inverkan på många elevers mående. Både rektorer och elever berättar att det saknas ett systematiskt sätt att få reda på elevernas mående under fjärr- och distansundervisningen exempelvis genom enkäter. Skolinspektionen betonar här vikten av att systematiskt ta reda på elevernas behov av stöd och inte enbart förlita sig på att eleverna ska signalera när de mår dåligt.

Skolsituationen under covid-19

Denna granskning är en del av Skolinspektionens regeringsuppdrag kopplat till covid-19

Kontakt

Presstjänst: 08-586 080 60

Grundskolan
Elevhälsa
PM
Fjärr- och distansundervisning