Till huvudinnehåll
En högstadieelev läser en bok vid ett fönster
Publicerad: 15 december 2020

Nytt PM: Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn

Många av de huvudmän som ingått i Skolinspektionens tillsyn brister i sitt ansvar att bevaka elevers rätt till utbildning. En stor andel av huvudmännen har vidare inte tillräcklig kunskap om de regler som gäller kring beslut avseende skolplikten.

Skolinspektionen har under våren 2020 gjort en tematisk tillsyn av 16 kommuners bevakning av skolplikten och beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Granskningen har även omfattat beslutsfattande om att skolplikten ska upphöra på grund av varaktig vistelse utomlands och rektorers beslut om längre ledigheter.

I Sverige ska alla barn gå i skolan. Tillsynen visar på brister i kontrollen av vilka barn som är folkbokförda i respektive kommun och att dessa i sin tur är inskrivna i en skola. Att låta besked från vårdnadshavare vara det enda som garanterar att ett barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd är inte tillräckligt.

Tillsynen visar också på att beslut kring skolplikten fattas på otillräckligt underlag. Besluten gällde att skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse utomlands, att skolplikten ska fullgöras på annat sätt och beviljande av längre ledighet. Besluten lever vidare inte upp till förvaltningslagens krav på att vara motiverade.

Skolinspektionen bedömer att en anledning till bristerna är att regleringarna överlappar varandra. Regelverket kan därför behöva förtydligas. Det finns också behov av stöd och vägledning för att tydliggöra vad som krävs av kommunerna i deras ansvar för skolplikten.

Då granskningen har avsett ett begränsat antal kommuner är det svårt att uttala sig om problemen kan ha en större utbredning. Området är centralt och vi avser därmed att gå vidare och följa upp frågan i fler kommuner. Detta kommer vi att göra vid ett senare tillfälle, då med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och smittläget i samhället.