Till huvudinnehåll
Vuxenelev i byggkläder och hjälm

Lärares arbete för att tidigt motverka könsbundna utbildnings- och yrkesval

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av hur skolor genom undervisning och studie- och yrkesvägledning arbetar i årskurs 4–6 för att vidga elevernas perspektiv på framtida utbildnings- och yrkesval utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Sverige har en starkt könsuppdelad utbildningssektor och arbetsmarknad. Könsstereotypa föreställningar och förhållningssätt till olika ämnen grundläggs i mycket tidig ålder och ökar sedan under grundskoleåren.

Jämställd utbildning är ett jämställdhetspolitiskt delmål men trots åtgärder och höga ambitioner kvarstår könsskillnader i utbildnings- och yrkesval. Forskning visar att det finns en rad olika förklaringar till varför det ser ut som det gör, och skolan pekas ut som viktig i att bidra till förändring. Skolan har ett ansvar att synliggöra och diskutera med elever kring föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. I skolan ska även samtal föras om hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor samt hur det påverkat människors möjligheter. Skolan har också en skyldighet att bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att skolor genom undervisning och studie- och yrkesvägledning arbetar redan i mellanstadiet för att motverka framtida könsbundna utbildnings- och yrkesval.

Det här granskar vi

Syftet är att granska hur de utvalda skolorna genom undervisning och studie- och yrkesvägledning arbetar i årskurs 46 för att vidga elevernas perspektiv på framtida utbildnings- och yrkesval utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolor hos både offentliga såväl som enskilda huvudmän. Urvalet omfattar en variation av skolor med avseende på socioekonomiska områden, kommuntyp, antal elever på skolan och huvudmannatyp. Skolorna i urvalet med årskurs 46 innefattar skolor med årskurs F9, årskurs 49 och årskurs 46. Intervjuer med rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare eller den som fullgör motsvarande uppgifter samt elever i mellanstadiet kommer att genomföras. Dessutom ingår observationer av undervisning samt insamling av dokument. I granskningen bedöms kvaliteten på skolornas arbete i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras preliminärt till sommaren 2024.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023